Naša misija

Naša je misija djeci Grada Novigrada omogućiti optimalne uvjete za rast i razvoj poštujući djetetova prava, potrebe, mogućnosti i interese, uz aktivno uključivanje roditelja u stvaranje poticajnog okruženja kroz partnerstvo u kreiranju programa i potporu u jačanju roditeljskih kompetencija.

Naša vizija

Biti vrtić u kojem je svako dijete sretno i sigurno i u kojem se poštuje i potiče različitost i jedinstvenost djetetovih osobina i potencijala.

26 lipanj

Odluka o listi čekanja u jaslički program za pedagošku godinu 2018/2019.

PRAVILNIK O UPISIMA I MJERILIMA UPISA U DV TIČIĆI 2015

Read Article

Biti vrtić u kojem je svako dijete sretno i sigurno i u kojem se poštuje i potiče različitost i jedinstvenost djetetovih osobina i potencijala.

− Dječji vrtić Tičići