Oglas za upis u pedagošku god 2016/2017.

pdf-icon   OGLAS ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ TIČIĆI NOVIGRAD – preuzmi
MS-Office-2003-Word-icon   ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA 2016-2017 – preuzmi

 

Dječji vrtić Tičići Novigrad  – Scuola materna Tičići Cittanova

52466 Novigrad, Emonijska 6
tel.052/ 757-117, 052/ 757-965 -  E-mail: dv-ticici@pu.t-com.hr

Sukladno članku 16. Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Tičići Novigrad Upravno vijeće objavljuje

OGLAS  ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ TIČIĆI NOVIGRAD U PEDAGOŠKU 2016./2017. GODINU
Da bi svoje dijete upisali u naš vrtić potrebno je popuniti i potpisati Zahtjev za upis djeteta (možete ga osobno podignuti u vrtiću ili posjetiti našu Internet stranicu www.ticici .com. Ispunjeni zahtjev s pripadajućom dokumentacijom možete osobno predati u računovodstvu vrtića, poslati poštom ili dostaviti elektroničkom poštom na dv-ticici@pu.t-com.hr

Uz ispunjeni zahtjev za upis djeteta u vrtić roditelj obavezno prilaže:

 1. presliku djetetovog rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih,
 2. potvrdu izdanu od MUP-a Umag o prebivalištu djeteta i roditelja (ne starije od 3 mjeseca)
 3. ako dijete ima prebivalište na području druge jedinice lokalne samouprave, prilaže se rješenje jedinice lokalne samouprave u kojoj dijete ima prebivalište kojim se odobrava sufinanciranje boravka djeteta u upisanom programu vrtića.
 4. presliku domovnice djeteta
 5. liječnička potvrda o obavljenom sistematskom pregledu djeteta
 6. preslika kartona cijepljenja djeteta Roditelji koji se pozivaju na neki od kriterija za ostvarivanje prednosti zahtjevu za upis dužni su priložiti:
 7. Preslika rodnog lista ili izvadak iz matice rođenih za ostalu djecu u obitelji, kada je u obitelji više od troje djece
 8. Presliku dokumenta da su roditelji djeteta invalidi Domovinskog rata
 9. Rješenje o invalidnosti
 10. Preslika dokumenta zdravstvene ustanove o smetnjama u razvoju djeteta (specijalistički nalazi, rješenje Centra za socijalnu skrb),
 11. Potvrde o zaposlenju roditelja/skrbnika (ne starije od 3 mjeseca) ili dokaz o samostalnom obavljanju djelatnosti,
 12. Presliku dokumenta kojom se potvrđuje status samohranog roditelja ili roditelja jednoroditeljske obitelji: (pravomoćna presuda o razvodu braka, rodni list djeteta ne stariji od 3 mjeseca, odluka o roditeljskoj skrbi, izvod iz matice umrlih za drugog roditelja, uvjerenje nadležnog Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju ili druga isprava kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete)
 13. Potvrda o socijalnim i zdravstvenim uvjetima (rješenje Centra za socijalnu skrb, gradsko, potvrda o ostvarivanju prava na socijalnu pomoć)
 14. Potvrda o statusu redovnog studenta (za roditelje studente)
 15. Preslika rješenja da je dijete u udomiteljskoj obitelji
 16. Preslika rješenja o doplatku za djecu (za tekuću godinu)
 17. Drugi dokazi kojima se dokazuje pravo na ostvarivanje bodova prema kriterijima propisanima

Zahtjevi za upis djece primaju se od 2. svibnja do 23. svibnja 2016.

 • U vrtić se upisuju djeca koja će do 30.06.tekuće godine navršiti 1 godinu života do godinu dana prije polaska u školu
 • Rezultati upisa objavit će se najkasnije lipnja 2016. na oglasnim pločama vrtića i na internetskoj stranici Vrtića, u obliku liste.
 • Mogućnost upisa djeteta u vrtić ovisit će o broju zaprimljenih zahtjeva za upis, broju slobodnih mjesta u skupinama ( prema normativima Državnog pedagoškog standarda), te objavljenih kriterija prioriteta
 • Rješenje o upisu dostavlja se poštom i potvrđuje dostavnicom.
 • Protiv Rješenja o upisu podnositelji zahtjeva za upis imaju pravo žalbe.
 • Žalba se podnosi pismeno Upravnom vijeću Vrtića u roku od 15 dana od dana obavješćivanja roditelja o rezultatu upisa.

Ravnateljica:
Mirjana Andrilović