Odluka o listi prvenstva u jaslički program 2016-2017

Dječji vrtić Tičići Novigrad

Scuola materna Tičići Cittanova

52466 Novigrad, p.p. 23

Tel: 052 757-117, 757-965

Fax: 052 726-631

E-mail: dv-ticici@pu.t-com.hr

KLASA:   601-01/16-06/05

URBROJ: 2105/03-12-02-16-43

Novigrad, 21.06.2016.

 

            Na 3.sjednici Povjerenstva za upis djece u Dječji vrtić Tičići Novigrad  održanoj dana 21.06.2016. godine pod 3.točkom dnevnog reda, a temeljem članka 41. Pravilnika o upisu, mjerilima upisa i ostvarivanju prava i obaveza korisnika u Dječjem vrtiću Tičići Novigrad – Scuola materna Tičići Cittanova donesena je slijedeća

 

ODLUKA

o listi prvenstva za jaslički program u  pedagoškoj godini 2016/2017.

Članak 1.

Djeca na listi prvenstva u  pedagoškoj godini 2016/2017. su:

R.br. PREZIME I IME DATUM ROĐENJA BODOVI
1. POSAVEC NOA 06.12.2014. 9
2. BILKIĆ INES 09.03.2015. 8
3. BANDOV NINA 17.03.2015. 8

Članak 2.

             Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a prestaje važiti Odluka o listi prvenstva za jaslički program u pedagošku godinu 2016/2017.(Klasa: 601-01/16-06/05, Urbroj:2105/03-12-02-16-38) od 15.06.2016. godine, zbog utvrđenih nepravilnosti prilikom bodovanja.

 

 

                                                                                  Ravnateljica:

                                                                                  Mirjana Andrilović

 

— admin