Javni poziv – program predškole 2016/2017.

pdf-icon Javni poziv za uključivanje djece u program predškole u Dječjem vrtiću Tićići i u Dječjem vrtiću Suncokret – .pdf – HR

pdf-icon L’INVITO PUBBLICO PER INCLUDERE I BAMBINI NEL PROGRAMMA DELLA PRESCUOLA (PRIMINA) NELLE ISTITUZIONI PRESCOLARI DJEČJI VRTIĆ TIČIĆI – SCUOLA MATERNA TIČIĆI E DJEČJI VRTIĆ SUNCOKRET .pdf – IT

Temeljem članka 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), objavljuje se

JAVNI POZIV
ZA UKLJUČIVANJE DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE
U DJEČJEM VRTIĆU TIČIĆI – SCUOLA MATERNA TIČIĆI
I U DJEČJEM VRTIĆU SUNCOKRET – SCUOLA DELL’INFANZIA GIRASOLE
za pedagošku godinu 2016./17.

Zahtjevi za upis zaprimaju se od 10. do 17. listopada 2016. godine
u Dječjem vrtiću Tičići – Scuola materna Tičići
i u Dječjem vrtiću Suncokret – Scuola dell’infanzia Girasole,
Ulica Emonijska 6, Novigrad – Cittanova
radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 12,00 do 15,00 sati

Zahtjevi za upis se podnose za Program predškole za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu integriran u redovite 10-satne odgojno-obrazovne programe djece na hrvatskom ili talijanskom književnom jeziku.

Pravo na upis imaju djeca koja su rođena od 1. travnja 2010. do 31. ožujka 2011. godine.
Prednost pri upisu u Dječjem vrtiću Suncokret – Scuola dell’infanzia Girasole imaju djeca pripadnici talijanske nacionalne sa prebivalištem na području Grada Novigrada – Cittanova.

ZA UPIS POTREBNO JE PRILOŽITI SLIJEDEĆU DOKUMENTACIJU:
1. Ispunjen zahtjev za upis – preuzeti u dječjem vrtiću
2. Domovnica (preslika)
3. Rodni list ili izvadak iz matične knjige rođenih (preslika)
4. Uvjerenje o prebivalištu djeteta (preslika) – ne stariji od 3 mjeseca
5. Osobne iskaznice oba roditelja/skrbnika (preslika)
6. Potvrda pedijatra ili nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu za prijem djeteta u vrtić (original)- ne starija od mjesec dana
7. Ukoliko dijete ima neke posebne potrebe obavezno je donijeti i dokumentaciju koja opisuje i potvrđuje te posebne potrebe (npr. alergije, febrilne kolvulzije, kronična oboljenja, govorne teškoće, senzorna oštećenja, teškoće motornog ili psihičkog razvoja i sl.) – potvrde liječnička ili specijalista.

Dokazi od točke 2. do točke 7. obvezno se prilažu zahtjevu za upis.
Zahtjevi za upis koji ne sadrže ove priloge neće biti uzeti u razmatranje.

Povjerenstvo za upis djece će razmotriti pristigle zahtjeve i objaviti Odluku o rezultatima upisa.
Rezultati upisa biti će objavljeni na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Tičići – Scuola materna Tičići i Dječjeg vrtića Suncokret – Scuola dell’infanzia Girasole do 24. listopada 2016. godine.

Roditelji/skrbnici čiji su zahtjevi za upis djece u vrtić odbijeni, a koji smatraju da su u postupku upisa povrijeđena njihova prava, mogu podnijeti prigovor u roku od 15 dana od dana objave rezultata upisa na oglasnim pločama vrtića Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Tičići – Scuola materna Tičići i/ili Dječjeg vrtića Suncokret – Scuola dell’infanzia Girasole, Novigrad – Cittanova, Emonijska 6.

KLASA:601-01/16-01/01
URBROJ:2105/03-12-01-16-44
Novigrad:30.09-2016. Ravnateljica:

Mirjana Andrilović

Ai sensi dell’articolo 23a della Legge sull’educazione ed istruzione prescolare(NN 10/97, 107/07 i 94/13), emana

L’INVITO PUBBLICO
PER INCLUDERE I BAMBINI NEL PROGRAMMA
DELLA PRESCUOLA (PRIMINA)
NELLE ISTITUZIONI PRESCOLARI
DJEČJI VRTIĆ TIČIĆI – SCUOLA MATERNA TIČIĆI
E DJEČJI VRTIĆ SUNCOKRET – SCUOLA DELL’INFANZIA GIRASOLE
per l’anno pedagogico 2016/2017.

Le richieste di iscrizione verranno accettate dal 10 al 17 ottobre 2016.
presso la sede delle istituzioni Dječji vrtić Tičići – Scuola materna Tičići
e Dječji vrtić Suncokret – Scuola dell’infanzia Girasole,
in Via Emonia 6, Novigrad – Cittanova
nei giorni feriali (da lunedì a venerdì) dalle ore 12,00 alle ore 15,00

Le richieste d’iscrizione potranno essere presentate per il Programma della prescuola (primina) per i bambini nell’anno prima dell’iscrizione alla scuola elementare, integrato del programma educativo-istruttivo regolare di 10 ore in lingua letteraria croata o italiana.

Diritto d’iscrizione hanno i bambini nati dal 1° aprile 2008 al 31 marzo 2009.
Precedenza presso l’istituzione Dječji vrtić Suncokret – Scuola dell’infanzia Girasole hanno i bambini appartenenti alla minoranza nazionale italiana con residenza nel territorio della Città di Novigrad – Cittanova.

PER L’ISCRIZIONE È NECESSARIO CONSEGNARE I SEGUENTI DOCUMENTI:
1. La richiesta d’iscrizione (completamente compilata) – ritirare presso la scuola d’infanzia
2. Il Certificato di cittadinanza del bambino (fotocopia)
3. Il Certificato di nascita del bambino (fotocopia)
4. Il Certificato di residenza del bambino (fotocopia) – non piu’ vecchia di 3 mesi
5. La Carta d’identità di entrambi i genitori/tutori (fotocopia)
6. Il Certificato del pediatra o del medico del bambino dell’effettuata visita sistematica sanitaria per l’iscrizione del bambino alla scuola d’infanzia (originale) – non più vecchio di un mese
7. Nel caso il bambino abbia dei bisogni particolari è obbligatorio presentare la documentazione la quale descrive e certifica tali bisogni (es. allergie, convulsioni febbrili, malattie croniche, deficit linguistici, deficit sensoriali, deficit motori o psichici…) – certificati medici o specialistici.

I certificati dal punto 2 al punto 7, si allegano obbligatoriamente alla Richiesta d’iscrizione.
Le richieste che non conterranno tali allegati non verranno prese in considerazione.

La Commissione per le iscrizioni valuterà le richieste pervenute e rilascerà la Decisione dei risultati delle iscrizioni.
I risultati delle iscrizioni saranno esposti sulla bacheca delle istituzioni Dječji vrtić Tičići – Scuola materna Tičići e Dječji vrtić Suncokret – Scuola dell’infanzia Girasole entro il 24 ottobre 2016.

I genitori/tutori le quali richieste d’iscrizione non saranno accettate e i quali ritengono che nel corso del procedimento delle iscrizioni sono stati violati i loro diritti, possono presentare ricorso entro 15 giorni dal giorno della pubblicazione dei risultati d’iscrizione indirizzandolo al Consiglio d’amministrazione delle istituzioni Dječji vrtić Tičići – Scuola materna Tičići e Dječji vrtić Suncokret – Scuola dell’infanzia Girasole, Novigrad – Cittanova, via Emonia .