Pravo na pristup informacijama

You are here:

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22) Dječji vrtić Tičići omogućuje pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire kao tijelo javne vlasti. Zakonom su propisana načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se telefonski ili pisanim putem na sljedećim obrascima:

Službenica za informiranje:

Ravnateljica, Gabrijela Močibob, mag.praesc.educ.
Emonijska 6, 52466 Novigrad
Telefon: 052/757-117, 052/757-965
e-mail: dvticici@gmail.com

Dječji vrtić Tičići ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14 i 15/14).