Zaštita osobnih podataka

You are here:
Odluka o imenovanju službenika za zaštiti osobnih podataka

Dječji vrtić Tičići Novigrad Scuola materna Tičići Cittanova Emonijska ulica 6 , 52466 Novigrad Tel: 052757 117 ,757 965 ,Fax: 052 726 631 e-mail: dv-ticici@pu.t-com.hr KLASA:601-01/18-06/05 URBROJ:2105/03-12-02-18-26 Novigrad,17.05.2018. Temeljem članka 37. stavka 1. a) Opće uredbe za zaštitu osobnih podataka, ravnateljica Dječjeg vrtića, donosi O D L U K U O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU…

Opširnije