Izbornik

Natječaj za odgojitelje pripravnike

Natječaj za odgojitelje pripravnike

Upravno vijeće dječjeg vrtića Tičići Novigrad-Scuola materna Tičići Cittanova na .19.sjednici održanoj dana 12.11.2015.donijelo odluku o raspisivanju natječaja za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2 odgojitelja/ice predškolske djece.

Natječaj je otvoren od 23.03.2016. do 31.03.2016.
UVJETI: sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa se provodi u trajanju od 12 mjeseci u punom radnom vremenu, a sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Narodne novine br. 133/97).
Uz pisanu prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti:
životopis
– presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja)
preslika domovnice
– dokaz o izvršenom sanitarnom pregledu
– potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na mirovinsko osiguranje (ne starije od 3 mjeseca od dane objave natječaja)

Dokumentacija se može dostaviti u izvorniku ili preslici.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose na adresu:
Dječji vrtić Tičići Novigrad, Emonijska ulica 6, 52466 Novigrad
“Za natječaj za stručno osposobljavanje“.

Nepravovremene i nepotpune molbe neće se uzeti u razmatranje.
Prije odabira, predložene kandidate koji su dostavili dokumentaciju u preslici će se pozvati da dostave dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni.
Dokumentacija dostavljena u izvorniku ili ovjerenoj preslici će se vratiti kandidatima koji nisu odabrani.
Prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje potpore za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa odabrani kandidat mora ispunjavati uvjete iz Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine br. 57/12 i 120/12).