Izbornik

Natječaj za popunjenje radnog mjesta zdravstvene voditeljice

Dječji vrtić Tičići Novigrad
Scuola materna Tičići Cittanova
52466 Novigrad, p.p. 23
Tel: 052 757-117, 757-965
Fax: 052 726-631
E-mail: dv-ticici@pu.t-com.hr

KLASA: 601-01/17-01/01
URBROJ: 2105/03-12-01-17-07
U Novigradu, 22.02.2017.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97; 107/07 i 94/13) i članka 50. stavak 11. Statuta Dječjeg vrtića Tičići Novigrad na 31. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tičići Novigrad održanoj dana 22.02.2017. godine pod 6. točkom dnevnog reda donesen je slijedeći

ZAKLJUČAK

O raspisivanju javnog natječaja za radno mjesto zdravstvenog voditelja-ice
vrtića na neodređeno nepuno radno vrijeme, 16 sati tjedno, 1 izvršitelj-ica.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa jesu:
• preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij sestrinstva ili VšS medicinska sestra.
• položen stručni ispit
• utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
• da nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Prijavu na oglas s preslikom diplome o završenoj stručnoj spremi, domovnici, potvrdu o nekažnjavanju, te kraćim životopisom, dostaviti na adresu: Dječji vrtić Tičići pp 23, 52466 Novigrad, u roku od 8 dana od dana objave oglasa, s naznakom “Za oglas”.
O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenja prijava.

Natječaj će se objaviti na web stranice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranice vrtića, te oglasnoj ploči vrtića i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Branko Šopar