Izbornik

Oglas za upis djece u dječji vrtić Tičići u pedagoškoj godini 2019./2020.

Oglas za upis djece u dječji vrtić Tičići u pedagoškoj godini 2019./2020.

Dječji vrtić Tičići Novigrad  – Scuola materna Tičići Cittanova

52466 Novigrad, Emonijska 6
tel.052/ 757-117, 052/ 757-965 –  E-mail: dv-ticici@pu.t-com.hr

Sukladno članku 16. Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Tičići Novigrad Upravno vijeće objavljuje

 

OGLAS  ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ TIČIĆI NOVIGRAD

U PEDAGOŠKU 2019./2020. GODINU

 

Da bi svoje dijete upisali u naš vrtić potrebno je popuniti i potpisati Zahtjev za upis djeteta (možete ga osobno podignuti u vrtiću ili posjetiti našu Internet stranicu www.dv-ticici.hr Ispunjeni zahtjev s pripadajućom dokumentacijom možete osobno predati u računovodstvu vrtića, poslati poštom ili dostaviti elektroničkom poštom na dv-ticici@pu.t-com.hr.

Uz ispunjeni zahtjev za upis djeteta u vrtić roditelj obavezno prilaže:

 1. presliku djetetovog rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih,
 2. potvrdu izdanu od MUP-a Umag o prebivalištu djeteta i roditelja (ne starije od 3 mjeseca)
 3. ako dijete ima prebivalište na području druge jedinice lokalne samouprave, prilaže se rješenje jedinice lokalne samouprave u kojoj dijete ima prebivalište kojim se odobrava sufinanciranje boravka djeteta u upisanom programu vrtića.
 4. presliku domovnice djeteta
 5. liječnička potvrda o obavljenom sistematskom pregledu djeteta
 6. preslika kartona cijepljenja djeteta

Roditelji koji se pozivaju na neki od kriterija za ostvarivanje prednosti zahtjevu za upis dužni su priložiti:

 1. Preslika rodnog lista ili izvadak iz matice rođenih za ostalu djecu u obitelji, kada je u obitelji više od troje djece
 2. Presliku dokumenta da su roditelji djeteta invalidi Domovinskog rata
 3. Rješenje o invalidnosti
 4. Preslika dokumenta zdravstvene ustanove o smetnjama u razvoju djeteta (specijalistički nalazi, rješenje Centra za socijalnu skrb),
 5. Potvrde o zaposlenju roditelja/skrbnika (ne starije od 3 mjeseca) ili dokaz o samostalnom obavljanju djelatnosti,
 6. Presliku dokumenta kojom se potvrđuje status samohranog roditelja ili roditelja jednoroditeljske obitelji: (pravomoćna presuda o razvodu braka, rodni list djeteta ne stariji od 3 mjeseca, odluka o roditeljskoj skrbi, izvod iz matice umrlih za drugog roditelja, uvjerenje nadležnog Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju ili druga isprava kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete)
 7. Potvrda o socijalnim i zdravstvenim uvjetima (rješenje Centra za socijalnu skrb, gradsko, potvrda o ostvarivanju prava na socijalnu pomoć)
 8. Potvrda o statusu redovnog studenta (za roditelje studente)
 9. Preslika rješenja da je dijete u udomiteljskoj obitelji
 10. Preslika rješenja o doplatku za djecu (za tekuću godinu)
 11. Drugi dokazi kojima se dokazuje pravo na ostvarivanje bodova prema kriterijima propisanima

 

Zahtjevi za upis djece primaju se od 02.05.2019. do 23.05.2019.

 • U vrtić se upisuju djeca koja će do 30.06.tekuće godine navršiti 1 godinu života do godinu dana prije polaska u školu
 • Rezultati upisa objavit će se najkasnije lipnja 2019. na oglasnim pločama vrtića i na internetskoj stranici Vrtića, u obliku liste.
 • Mogućnost upisa djeteta u vrtić ovisit će o broju zaprimljenih zahtjeva za upis, broju slobodnih mjesta u skupinama ( prema normativima Državnog pedagoškog standarda), te objavljenih kriterija prioriteta
 • Rješenje o upisu dostavlja se poštom i potvrđuje dostavnicom.
 • Protiv Rješenja o upisu podnositelji zahtjeva za upis imaju pravo žalbe.
 • Žalba se podnosi pismeno Upravnom vijeću Vrtića u roku od 15 dana od dana obavješćivanja roditelja o rezultatu upisa.