Izbornik

Natječaj za radno mjesto zdravstvene voditeljice

Temeljem članka 35.i 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97,94/2013) a sukladno članku 50. stavak 11. Statuta Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tičići na 11. sjednici održanoj dana 12.06.2019.donijelo je odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto zdravstvene voditeljice-lja na neodređeno nepuno radno vrijeme 24 sata tjedno – 1 izvršitelji-ica.

Natječaj je otvoren od 15.06.2019. do 26.06.2019.
Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
• preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij sestrinstva ili VšS medicinska sestra.
• položen stručni ispit
• utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
• dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. , stavak 2. I 4.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni i prekršajni postupak stavak

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom u izvorniku ili preslici dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči dječjeg vrtića (s naznakom – prijava za natječaj) na adresu: Dječji vrtić Tičići Novigrad- Scuola materna Tičići Cittanova , Emonijska 6, 52466 Novigrad
Za radno mjesto zdravstvenog voditelja-ice može se prijaviti osoba oba spola koja ispunjava propisane uvjete.

• Kandidati uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi (izvornik ili preslika diplome)
• dokaz o položenom stručnom ispitu (izvornik ili preslika svjedodžbe o položenom stručnom ispitu)
• dokaz o radnom stažu (Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom stažu)
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
• presliku osobne iskaznice
• Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika presliku uvjerenja nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25, st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
• kratak radni životopis
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.
Prijavom na natječaj kandidati daju svoju privolu da se njihovi podatci mogu koristiti isključivo za natječaj.
Probni rad u trajanju od 5 mjeseci.

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Dokumentacija dostavljena u izvorniku ili ovjerenoj preslici će se vratiti kandidatima koji nisu odabrani.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Lorna Lisjak Makin