Izbornik

Natječaj za voditelja kuhinje – kuhara

Na temelju članka 26. i 35 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ( NN 10/97 ,NN 94/2013) i članka 50.Statuta ,Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tičići Novigrad – Scuola materna Tičići Cittanova , raspisuje
NATJEČAJ
za prijem u radni odnos
1. voditelj –ica kuhinje – kuhar-ica ( M/Ž)
na određeno puno radno vrijeme do povratka radnice s bolovanja , na posao
– 1 izvršitelj-ica
Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa jesu:

• KV, VKV kuhar
• 3 godine radnog iskustva na tim poslovima
• da nije pravomoćno osuđivan-a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi,
• utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje posla,

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Za radno mjesto može se prijaviti osoba oba spola koja ispunjava propisane uvjete.

Kandidati uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:
 dokaz o stečenoj stručnoj spremi (izvornik ili preslika diplome)
 dokaz o radnom stažu (Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom stažu)
 dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
 presliku osobne iskaznice
 presliku uvjerenja nadležnog suda (ne starije od natječaja) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25, st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
 presliku uvjerenja nadležnog suda (ne starije od dana objave natječaja) da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25, st.4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
 kratak životopis
 radni životopis

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Dokumentacija dostavljena u izvorniku ili ovjerenoj preslici će se vratiti kandidatima koji nisu odabrani.
Natječaj je otvoren od 15,06.2019. do 26.06.2019.
Prijave za natječaj s preslikom traženih dokumenata,te životopisom, dostaviti na adresu: Dječji vrtić Tičići PP 23 ,52466 Novigrad ,u roku od 8 dana od dana objave natječaja , s naznakom “Za natječaj”.
O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenja prijava.

Predsjednica Upravnog vijeća
Lorna Lisjak Makin