Izbornik

Naslovna

Naslovna

Natječaj za radno mjesto zdravstvene voditeljice

Posted by on lip. 14, 2019 in Natječaji | 0 comments

Temeljem članka 35.i 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97,94/2013) a sukladno članku 50. stavak 11. Statuta Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tičići na 11. sjednici održanoj dana 12.06.2019.donijelo je odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto zdravstvene voditeljice-lja na neodređeno nepuno radno vrijeme 24 sata tjedno – 1 izvršitelji-ica.

Natječaj je otvoren od 15.06.2019. do 26.06.2019.
Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
• preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij sestrinstva ili VšS medicinska sestra.
• položen stručni ispit
• utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
• dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. , stavak 2. I 4.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni i prekršajni postupak stavak

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom u izvorniku ili preslici dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči dječjeg vrtića (s naznakom – prijava za natječaj) na adresu: Dječji vrtić Tičići Novigrad- Scuola materna Tičići Cittanova , Emonijska 6, 52466 Novigrad
Za radno mjesto zdravstvenog voditelja-ice može se prijaviti osoba oba spola koja ispunjava propisane uvjete.

• Kandidati uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi (izvornik ili preslika diplome)
• dokaz o položenom stručnom ispitu (izvornik ili preslika svjedodžbe o položenom stručnom ispitu)
• dokaz o radnom stažu (Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom stažu)
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
• presliku osobne iskaznice
• Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika presliku uvjerenja nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25, st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
• kratak radni životopis
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.
Prijavom na natječaj kandidati daju svoju privolu da se njihovi podatci mogu koristiti isključivo za natječaj.
Probni rad u trajanju od 5 mjeseci.

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Dokumentacija dostavljena u izvorniku ili ovjerenoj preslici će se vratiti kandidatima koji nisu odabrani.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Lorna Lisjak Makin

Natječaj za voditelja kuhinje – kuhara

Posted by on lip. 14, 2019 in Natječaji | 0 comments

Na temelju članka 26. i 35 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ( NN 10/97 ,NN 94/2013) i članka 50.Statuta ,Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tičići Novigrad – Scuola materna Tičići Cittanova , raspisuje
NATJEČAJ
za prijem u radni odnos
1. voditelj –ica kuhinje – kuhar-ica ( M/Ž)
na određeno puno radno vrijeme do povratka radnice s bolovanja , na posao
– 1 izvršitelj-ica
Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa jesu:

• KV, VKV kuhar
• 3 godine radnog iskustva na tim poslovima
• da nije pravomoćno osuđivan-a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi,
• utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje posla,

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Za radno mjesto može se prijaviti osoba oba spola koja ispunjava propisane uvjete.

Kandidati uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:
 dokaz o stečenoj stručnoj spremi (izvornik ili preslika diplome)
 dokaz o radnom stažu (Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom stažu)
 dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
 presliku osobne iskaznice
 presliku uvjerenja nadležnog suda (ne starije od natječaja) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25, st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
 presliku uvjerenja nadležnog suda (ne starije od dana objave natječaja) da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25, st.4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
 kratak životopis
 radni životopis

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Dokumentacija dostavljena u izvorniku ili ovjerenoj preslici će se vratiti kandidatima koji nisu odabrani.
Natječaj je otvoren od 15,06.2019. do 26.06.2019.
Prijave za natječaj s preslikom traženih dokumenata,te životopisom, dostaviti na adresu: Dječji vrtić Tičići PP 23 ,52466 Novigrad ,u roku od 8 dana od dana objave natječaja , s naznakom “Za natječaj”.
O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenja prijava.

Predsjednica Upravnog vijeća
Lorna Lisjak Makin

Oglas za upis djece u dječji vrtić Tičići u pedagoškoj godini 2019./2020.

Posted by on svi. 7, 2019 in Obavijesti, Upisi | 0 comments

Oglas za upis djece u dječji vrtić Tičići u pedagoškoj godini 2019./2020.

Dječji vrtić Tičići Novigrad  – Scuola materna Tičići Cittanova

52466 Novigrad, Emonijska 6
tel.052/ 757-117, 052/ 757-965 –  E-mail: dv-ticici@pu.t-com.hr

Sukladno članku 16. Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Tičići Novigrad Upravno vijeće objavljuje

 

OGLAS  ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ TIČIĆI NOVIGRAD

U PEDAGOŠKU 2019./2020. GODINU

 

Da bi svoje dijete upisali u naš vrtić potrebno je popuniti i potpisati Zahtjev za upis djeteta (možete ga osobno podignuti u vrtiću ili posjetiti našu Internet stranicu www.dv-ticici.hr Ispunjeni zahtjev s pripadajućom dokumentacijom možete osobno predati u računovodstvu vrtića, poslati poštom ili dostaviti elektroničkom poštom na dv-ticici@pu.t-com.hr.

Uz ispunjeni zahtjev za upis djeteta u vrtić roditelj obavezno prilaže:

 1. presliku djetetovog rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih,
 2. potvrdu izdanu od MUP-a Umag o prebivalištu djeteta i roditelja (ne starije od 3 mjeseca)
 3. ako dijete ima prebivalište na području druge jedinice lokalne samouprave, prilaže se rješenje jedinice lokalne samouprave u kojoj dijete ima prebivalište kojim se odobrava sufinanciranje boravka djeteta u upisanom programu vrtića.
 4. presliku domovnice djeteta
 5. liječnička potvrda o obavljenom sistematskom pregledu djeteta
 6. preslika kartona cijepljenja djeteta

Roditelji koji se pozivaju na neki od kriterija za ostvarivanje prednosti zahtjevu za upis dužni su priložiti:

 1. Preslika rodnog lista ili izvadak iz matice rođenih za ostalu djecu u obitelji, kada je u obitelji više od troje djece
 2. Presliku dokumenta da su roditelji djeteta invalidi Domovinskog rata
 3. Rješenje o invalidnosti
 4. Preslika dokumenta zdravstvene ustanove o smetnjama u razvoju djeteta (specijalistički nalazi, rješenje Centra za socijalnu skrb),
 5. Potvrde o zaposlenju roditelja/skrbnika (ne starije od 3 mjeseca) ili dokaz o samostalnom obavljanju djelatnosti,
 6. Presliku dokumenta kojom se potvrđuje status samohranog roditelja ili roditelja jednoroditeljske obitelji: (pravomoćna presuda o razvodu braka, rodni list djeteta ne stariji od 3 mjeseca, odluka o roditeljskoj skrbi, izvod iz matice umrlih za drugog roditelja, uvjerenje nadležnog Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju ili druga isprava kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete)
 7. Potvrda o socijalnim i zdravstvenim uvjetima (rješenje Centra za socijalnu skrb, gradsko, potvrda o ostvarivanju prava na socijalnu pomoć)
 8. Potvrda o statusu redovnog studenta (za roditelje studente)
 9. Preslika rješenja da je dijete u udomiteljskoj obitelji
 10. Preslika rješenja o doplatku za djecu (za tekuću godinu)
 11. Drugi dokazi kojima se dokazuje pravo na ostvarivanje bodova prema kriterijima propisanima

 

Zahtjevi za upis djece primaju se od 02.05.2019. do 23.05.2019.

 • U vrtić se upisuju djeca koja će do 30.06.tekuće godine navršiti 1 godinu života do godinu dana prije polaska u školu
 • Rezultati upisa objavit će se najkasnije lipnja 2019. na oglasnim pločama vrtića i na internetskoj stranici Vrtića, u obliku liste.
 • Mogućnost upisa djeteta u vrtić ovisit će o broju zaprimljenih zahtjeva za upis, broju slobodnih mjesta u skupinama ( prema normativima Državnog pedagoškog standarda), te objavljenih kriterija prioriteta
 • Rješenje o upisu dostavlja se poštom i potvrđuje dostavnicom.
 • Protiv Rješenja o upisu podnositelji zahtjeva za upis imaju pravo žalbe.
 • Žalba se podnosi pismeno Upravnom vijeću Vrtića u roku od 15 dana od dana obavješćivanja roditelja o rezultatu upisa.

 

Natječaj za radno mjesto voditelja kuhinje – kuhara

Posted by on svi. 6, 2019 in Natječaji, Obavijesti | 0 comments

Na temelju članka 26. i 35 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ( NN 10/97 ,NN 94/2013) i članka 50.Statuta ,Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tičići Novigrad – Scuola materna Tičići Cittanova , raspisuje
NATJEČAJ
za prijem u radni odnos
1. voditelj –ica kuhinje – kuhar-ica ( M/Ž)
na određeno puno radno vrijeme do povratka radnice s bolovanja – 1 izvršitelj-ica
Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa jesu:

• KV, VKV kuhar
• 3 godine radnog iskustva na tim poslovima
• da nije pravomoćno osuđivan-a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi,
• utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje posla,

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Za radno mjesto može se prijaviti osoba oba spola koja ispunjava propisane uvjete.

Kandidati uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:
 dokaz o stečenoj stručnoj spremi (izvornik ili preslika diplome)
 dokaz o radnom stažu (Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom stažu)
 dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
 presliku osobne iskaznice
 presliku uvjerenja nadležnog suda (ne starije od natječaja) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25, st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
 presliku uvjerenja nadležnog suda (ne starije od dana objave natječaja) da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25, st.4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
 kratak životopis
 radni životopis

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Dokumentacija dostavljena u izvorniku ili ovjerenoj preslici će se vratiti kandidatima koji nisu odabrani.

Prijave za natječaj s preslikom traženih dokumenata,te životopisom, dostaviti na adresu: Dječji vrtić Tičići PP 23 ,52466 Novigrad ,u roku od 8 dana od dana objave natječaja , s naznakom “Za natječaj”.
O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenja prijava.

Predsjednica Upravnog vijeća
Lorna Lisjak Makin

Jelovnik

Posted by on svi. 6, 2019 in Jelovnik | 0 comments

Jelovnik

Jelovnik-jesen-2018

  DJEČJI VRTIĆ TIČIĆI

   

 ZAJUTRAK

 

 DORUČAK            RUČAK           UŽINA
PONEDJELJAK Kruh, mliječni namaz, kakao   Jabuka

 

Goveđa juha, šugo od junetine s graškom, pire krumpir, kruh,  zelena salata, voda

 

Keksi napolitanke, čaj sa limunom
UTORAK Kruh,fritaja sa sirom, voćni čaj    banana Maneštra od leće, pljeskavica, kruh, kolač sa šljivama, limunada

 

Kruh, sirni namaz, čaj sa limunom
SRIJEDA Čokolino      kruška Pileća juha, pečena piletina, rižoto sa bundevom, kruh, voda

 

Puter štangica, mlijeko
ČETVRTAK Kroaasan, mlijeko       šljiva Krem juha od buće, pečena mesna štruca, pire krumpir s raštikom, kruh, endivija na salatu

 

Puding od vanilije
PETAK Kruh,sir edamer na fete, kakao    Grožđe

Crno i bijelo

Kokošja juha, pašta sa šalšom i tunjevinom,  kupus salata sa ribanom mrkvom, kruh, voda

 

Miješano voće

 

                                           JELOVNIK 1

 

 

        U slučaju potrebe glavna kuharica zadržava pravo o izmjeni dnevnog jelovnika!                                 

 

  

        DJEČJI VRTIĆ TIČIĆI

     ZAJUTRAK

 

 DORUČAK            RUČAK           UŽINA
PONEDJELJAK Kruh, kuhana šunka, kakao   Jabuka

 

Goveđa juha, zapečeni pasticio, kruh,  miješana salata, voda

 

Čajni kolutići, čaj sa limunom
UTORAK Kruh,namaz od slanutka, bijela kava    banana Varivo od mahuna i junetinom, polpete od povrća, kruh, kolač od bundeve, limunada

 

Kruh, sirni namaz, čaj sa limunom
SRIJEDA Griz na mlijeku sa čokoladnim mrvicama      kruška Pileća juha,pečeno meso svinjetine, dinstani ječam s povrćem,salata od crvenog kupusa, kruh, voda

 

Zobene pahuljice

Voćni jogurt

ČETVRTAK Krafna sa marmeladom, mlijeko       šljiva Krem juha od buće,pašta , umak od tikvica i puretine,  kruh,parmezan, endivija na salatu

 

Puding od vanilije
PETAK Slanac, jogurt probiotik    Grožđe

Crno i

bijelo

Kokošja juha,pohane srdele, kuhani krumpir sa špinatom,  kupus salata sa ribanom mrkvom, kruh, voda

 

Miješano voće

                                           JELOVNIK 2

 

                                           

        U slučaju potrebe glavna kuharica zadržava pravo o izmjeni dnevnog jelovnika!                                 

 

       DJEČJI VRTIĆ TIČIĆI

     ZAJUTRAK

 

 DORUČAK            RUČAK           UŽINA
PONEDJELJAK Kruh, mliječni namaz, kakao     Jabuka

nar

Pileća juha, šugo sa mljevenim mesom, špageti,parmezan, cikla , kruh, voda

 

Puding od jagode
UTORAK Kruh, piko parizer salama, bijela kava     banana Maneštra od graha i ječma, suha vratina na fete, kruh, muffins, čaj

 

kruh,čokoladni namaz,

mlijeko

SRIJEDA Kruh, fritaja sa sirom, čaj sa limunom     kruška Krem juha sa od cvjetače, pečena piletina sa krumpirom i mrkvom, dinstani  slatki kupus, kruh,voda

 

 

Jogurt probiotik,

miješano suho voće

ČETVRTAK Kruh, maslac, med, marmelada bijela kava      šljiva Juha sa kapancima, juneće šnicle u  umaku, njoki, kruh, miješana salata, limunada

 

 

 

Voćni smootie

PETAK Pohani kruh, mlijeko      breskva Krem juha od povrća, brudet od sipe, palenta,salata s graškom

 

 

 

Miješano voće

 

                                            JELOVNIK 3

 

               U slučaju potrebe glavna kuharica zadržava pravo o izmjeni dnevnog jelovnika!                                

 

       DJEČJI VRTIĆ TIČIĆI

     ZAJUTRAK

 

 DORUČAK            RUČAK           UŽINA
PONEDJELJAK Kruh, sir podravec, mlijeko   banana Istarska maneštra (pasirana) sa pašticom, suho meso, pizza sa sirom, kruh, sok

 

Palačinke s marmeladom, čaj
UTORAK Kruh, namaz od tune, čaj    Jabuka

šljiva

Kokošja juha, pureće šnicle, krpice sa zeljem, kruh, miješana salata, voda

 

Puding od čokolade
SRIJEDA Kruh, maslac, med, bijela kava      kruška Krem juha od buće, musaka od mesa , krumpira i tikvica, kruh,cikla, voda

 

Voćni jogurt

Suho voće

ČETVRTAK Kruh, salama, kakao     Jabuka

Grožđe

Crno i

bijelo

Juha sa njokima od griza, šugo od junetine, palenta s prosom, salata od kupusa sa ribanom mrkvom, voda

 

Keksi, mlijeko
PETAK Griz na mlijeku sa čokoladnim mrvicama     Banana

nar

Krem juha od mrkve,oslić  s krumpirom iz pečnice, kuhana blitva,kruh, limunada

 

Kruh, sirni namaz, čaj sa limunom

                                                                       JELOVNIK 4

 

                      

               U slučaju potrebe glavna kuharica zadržava pravo o izmjeni dnevnog jelovnika!                                

 

       DJEČJI VRTIĆ TIČIĆI

     ZAJUTRAK

 

 DORUČAK            RUČAK           UŽINA
PONEDJELJAK Kruh, maslac, marmelada, kakao   jabuka Goveđa juha,krumpir gulaš sa mesom, salata i radić, voda

 

Petit keksi, mlijeko
UTORAK Kruh, šunka, bijela kava    banana Maneštra jota, suho meso,hrenovka,kolač,kruh, limunada

 

Kruh, mliječni namaz, čaj
SRIJEDA Kruh, čokoladni namaz,mlijeko     breskva Pileća juha, pečena piletina, pire krumpir,pirjane mahune, kruh, voda

 

Čokoladne loptice, mlijeko
ČETVRTAK Kruh, namaz od tune, čaj sa limunom     Šljive

 

Krem juha od poriluka, šalša od rajčice i pancete, pašta, parmezan, kruh, miješana salata, voda

 

Puding od vanilije
PETAK Kruh, rezani sir gauda, latte     Smokva

jabuka

 Juha od rajčica, pohani file oslića, riža s mrkvom, kruh, endivija s krumpirom na salatu, limunada

 

Miješano voće

 

                                            JELOVNIK 5

                 U slučaju potrebe glavna kuharica zadržava pravo o izmjeni dnevnog jelovnika!