Izbornik

Naslovna

Naslovna

Posted by on kol 12, 2019 in Natječaji | 0 comments

Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tičići Novograd- Scuola materna Tičići Cittanova , objavljuje
N A T J E Č A J
za prijem radnika na radno mjesto

ODGOJITELJ/ICA – PREDŠKOLSKE DJECE
na određeno, puno radno vrijeme, od 01.09.2019. do 31.08.2020. – 3 izvršitelja/ice

Natječaj je otvoren od 12.08.2019. do 20.08.2019.
Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
– Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću(N.N.133/97) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Tičići Novigrad- Scuola materna Tičići Cittanova
– položen stručni ispit prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/07, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97),
– uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika,
– Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom u izvorniku ili preslici dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči dječjeg vrtića (s naznakom – prijava za natječaj)na adresu: Dječji vrtić Tičići Novigrad- Scuola materna Tičići Cittanova , Emonijska 6, 52466 Novigrad
Za radno mjesto odgojitelja može se prijaviti osoba oba spola koja ispunjava propisane uvjete.

Kandidati uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:
 dokaz o stečenoj stručnoj spremi (izvornik ili preslika diplome)
 dokaz o položenom stručnom ispitu (izvornik ili preslika svjedodžbe o položenom stručnom ispitu)
 dokaz o radnom stažu (Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom stažu)
 dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
 presliku osobne iskaznice
 dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni i prekršajni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
 radni životopis.

Prijavom na natječaj kandidati daju svoju privolu da se njihovi podatci mogu koristiti isključivo za natječaj.

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Dokumentacija dostavljena u izvorniku ili ovjerenoj preslici će se vratiti kandidatima koji nisu odabrani.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Lorna Lisjak Makin

Natječaj za radno mjesto zdravstvene voditeljice

Posted by on lip 14, 2019 in Natječaji | 0 comments

Temeljem članka 35.i 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97,94/2013) a sukladno članku 50. stavak 11. Statuta Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tičići na 11. sjednici održanoj dana 12.06.2019.donijelo je odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto zdravstvene voditeljice-lja na neodređeno nepuno radno vrijeme 24 sata tjedno – 1 izvršitelji-ica.

Natječaj je otvoren od 15.06.2019. do 26.06.2019.
Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
• preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij sestrinstva ili VšS medicinska sestra.
• položen stručni ispit
• utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
• dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. , stavak 2. I 4.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni i prekršajni postupak stavak

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom u izvorniku ili preslici dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči dječjeg vrtića (s naznakom – prijava za natječaj) na adresu: Dječji vrtić Tičići Novigrad- Scuola materna Tičići Cittanova , Emonijska 6, 52466 Novigrad
Za radno mjesto zdravstvenog voditelja-ice može se prijaviti osoba oba spola koja ispunjava propisane uvjete.

• Kandidati uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi (izvornik ili preslika diplome)
• dokaz o položenom stručnom ispitu (izvornik ili preslika svjedodžbe o položenom stručnom ispitu)
• dokaz o radnom stažu (Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom stažu)
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
• presliku osobne iskaznice
• Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika presliku uvjerenja nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25, st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
• kratak radni životopis
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.
Prijavom na natječaj kandidati daju svoju privolu da se njihovi podatci mogu koristiti isključivo za natječaj.
Probni rad u trajanju od 5 mjeseci.

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Dokumentacija dostavljena u izvorniku ili ovjerenoj preslici će se vratiti kandidatima koji nisu odabrani.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Lorna Lisjak Makin

Natječaj za voditelja kuhinje – kuhara

Posted by on lip 14, 2019 in Natječaji | 0 comments

Na temelju članka 26. i 35 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ( NN 10/97 ,NN 94/2013) i članka 50.Statuta ,Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tičići Novigrad – Scuola materna Tičići Cittanova , raspisuje
NATJEČAJ
za prijem u radni odnos
1. voditelj –ica kuhinje – kuhar-ica ( M/Ž)
na određeno puno radno vrijeme do povratka radnice s bolovanja , na posao
– 1 izvršitelj-ica
Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa jesu:

• KV, VKV kuhar
• 3 godine radnog iskustva na tim poslovima
• da nije pravomoćno osuđivan-a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi,
• utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje posla,

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Za radno mjesto može se prijaviti osoba oba spola koja ispunjava propisane uvjete.

Kandidati uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:
 dokaz o stečenoj stručnoj spremi (izvornik ili preslika diplome)
 dokaz o radnom stažu (Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom stažu)
 dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
 presliku osobne iskaznice
 presliku uvjerenja nadležnog suda (ne starije od natječaja) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25, st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
 presliku uvjerenja nadležnog suda (ne starije od dana objave natječaja) da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25, st.4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
 kratak životopis
 radni životopis

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Dokumentacija dostavljena u izvorniku ili ovjerenoj preslici će se vratiti kandidatima koji nisu odabrani.
Natječaj je otvoren od 15,06.2019. do 26.06.2019.
Prijave za natječaj s preslikom traženih dokumenata,te životopisom, dostaviti na adresu: Dječji vrtić Tičići PP 23 ,52466 Novigrad ,u roku od 8 dana od dana objave natječaja , s naznakom “Za natječaj”.
O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenja prijava.

Predsjednica Upravnog vijeća
Lorna Lisjak Makin

Oglas za upis djece u dječji vrtić Tičići u pedagoškoj godini 2019./2020.

Posted by on svi 7, 2019 in Obavijesti, Upisi | 0 comments

Oglas za upis djece u dječji vrtić Tičići u pedagoškoj godini 2019./2020.

Dječji vrtić Tičići Novigrad  – Scuola materna Tičići Cittanova

52466 Novigrad, Emonijska 6
tel.052/ 757-117, 052/ 757-965 –  E-mail: dv-ticici@pu.t-com.hr

Sukladno članku 16. Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Tičići Novigrad Upravno vijeće objavljuje

 

OGLAS  ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ TIČIĆI NOVIGRAD

U PEDAGOŠKU 2019./2020. GODINU

 

Da bi svoje dijete upisali u naš vrtić potrebno je popuniti i potpisati Zahtjev za upis djeteta (možete ga osobno podignuti u vrtiću ili posjetiti našu Internet stranicu www.dv-ticici.hr Ispunjeni zahtjev s pripadajućom dokumentacijom možete osobno predati u računovodstvu vrtića, poslati poštom ili dostaviti elektroničkom poštom na dv-ticici@pu.t-com.hr.

Uz ispunjeni zahtjev za upis djeteta u vrtić roditelj obavezno prilaže:

 1. presliku djetetovog rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih,
 2. potvrdu izdanu od MUP-a Umag o prebivalištu djeteta i roditelja (ne starije od 3 mjeseca)
 3. ako dijete ima prebivalište na području druge jedinice lokalne samouprave, prilaže se rješenje jedinice lokalne samouprave u kojoj dijete ima prebivalište kojim se odobrava sufinanciranje boravka djeteta u upisanom programu vrtića.
 4. presliku domovnice djeteta
 5. liječnička potvrda o obavljenom sistematskom pregledu djeteta
 6. preslika kartona cijepljenja djeteta

Roditelji koji se pozivaju na neki od kriterija za ostvarivanje prednosti zahtjevu za upis dužni su priložiti:

 1. Preslika rodnog lista ili izvadak iz matice rođenih za ostalu djecu u obitelji, kada je u obitelji više od troje djece
 2. Presliku dokumenta da su roditelji djeteta invalidi Domovinskog rata
 3. Rješenje o invalidnosti
 4. Preslika dokumenta zdravstvene ustanove o smetnjama u razvoju djeteta (specijalistički nalazi, rješenje Centra za socijalnu skrb),
 5. Potvrde o zaposlenju roditelja/skrbnika (ne starije od 3 mjeseca) ili dokaz o samostalnom obavljanju djelatnosti,
 6. Presliku dokumenta kojom se potvrđuje status samohranog roditelja ili roditelja jednoroditeljske obitelji: (pravomoćna presuda o razvodu braka, rodni list djeteta ne stariji od 3 mjeseca, odluka o roditeljskoj skrbi, izvod iz matice umrlih za drugog roditelja, uvjerenje nadležnog Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju ili druga isprava kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete)
 7. Potvrda o socijalnim i zdravstvenim uvjetima (rješenje Centra za socijalnu skrb, gradsko, potvrda o ostvarivanju prava na socijalnu pomoć)
 8. Potvrda o statusu redovnog studenta (za roditelje studente)
 9. Preslika rješenja da je dijete u udomiteljskoj obitelji
 10. Preslika rješenja o doplatku za djecu (za tekuću godinu)
 11. Drugi dokazi kojima se dokazuje pravo na ostvarivanje bodova prema kriterijima propisanima

 

Zahtjevi za upis djece primaju se od 02.05.2019. do 23.05.2019.

 • U vrtić se upisuju djeca koja će do 30.06.tekuće godine navršiti 1 godinu života do godinu dana prije polaska u školu
 • Rezultati upisa objavit će se najkasnije lipnja 2019. na oglasnim pločama vrtića i na internetskoj stranici Vrtića, u obliku liste.
 • Mogućnost upisa djeteta u vrtić ovisit će o broju zaprimljenih zahtjeva za upis, broju slobodnih mjesta u skupinama ( prema normativima Državnog pedagoškog standarda), te objavljenih kriterija prioriteta
 • Rješenje o upisu dostavlja se poštom i potvrđuje dostavnicom.
 • Protiv Rješenja o upisu podnositelji zahtjeva za upis imaju pravo žalbe.
 • Žalba se podnosi pismeno Upravnom vijeću Vrtića u roku od 15 dana od dana obavješćivanja roditelja o rezultatu upisa.

 

Natječaj za radno mjesto voditelja kuhinje – kuhara

Posted by on svi 6, 2019 in Natječaji, Obavijesti | 0 comments

Na temelju članka 26. i 35 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ( NN 10/97 ,NN 94/2013) i članka 50.Statuta ,Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tičići Novigrad – Scuola materna Tičići Cittanova , raspisuje
NATJEČAJ
za prijem u radni odnos
1. voditelj –ica kuhinje – kuhar-ica ( M/Ž)
na određeno puno radno vrijeme do povratka radnice s bolovanja – 1 izvršitelj-ica
Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa jesu:

• KV, VKV kuhar
• 3 godine radnog iskustva na tim poslovima
• da nije pravomoćno osuđivan-a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi,
• utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje posla,

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Za radno mjesto može se prijaviti osoba oba spola koja ispunjava propisane uvjete.

Kandidati uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:
 dokaz o stečenoj stručnoj spremi (izvornik ili preslika diplome)
 dokaz o radnom stažu (Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom stažu)
 dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
 presliku osobne iskaznice
 presliku uvjerenja nadležnog suda (ne starije od natječaja) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25, st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
 presliku uvjerenja nadležnog suda (ne starije od dana objave natječaja) da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25, st.4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
 kratak životopis
 radni životopis

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Dokumentacija dostavljena u izvorniku ili ovjerenoj preslici će se vratiti kandidatima koji nisu odabrani.

Prijave za natječaj s preslikom traženih dokumenata,te životopisom, dostaviti na adresu: Dječji vrtić Tičići PP 23 ,52466 Novigrad ,u roku od 8 dana od dana objave natječaja , s naznakom “Za natječaj”.
O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenja prijava.

Predsjednica Upravnog vijeća
Lorna Lisjak Makin