12/08/2019

Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tičići Novograd- Scuola materna Tičići Cittanova , objavljuje
N A T J E Č A J
za prijem radnika na radno mjesto

ODGOJITELJ/ICA – PREDŠKOLSKE DJECE
na određeno, puno radno vrijeme, od 01.09.2019. do 31.08.2020. – 3 izvršitelja/ice

Natječaj je otvoren od 12.08.2019. do 20.08.2019.
Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
– Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću(N.N.133/97) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Tičići Novigrad- Scuola materna Tičići Cittanova
– položen stručni ispit prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/07, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97),
– uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika,
– Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom u izvorniku ili preslici dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči dječjeg vrtića (s naznakom – prijava za natječaj)na adresu: Dječji vrtić Tičići Novigrad- Scuola materna Tičići Cittanova , Emonijska 6, 52466 Novigrad
Za radno mjesto odgojitelja može se prijaviti osoba oba spola koja ispunjava propisane uvjete.

Kandidati uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:
 dokaz o stečenoj stručnoj spremi (izvornik ili preslika diplome)
 dokaz o položenom stručnom ispitu (izvornik ili preslika svjedodžbe o položenom stručnom ispitu)
 dokaz o radnom stažu (Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom stažu)
 dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
 presliku osobne iskaznice
 dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni i prekršajni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
 radni životopis.

Prijavom na natječaj kandidati daju svoju privolu da se njihovi podatci mogu koristiti isključivo za natječaj.

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Dokumentacija dostavljena u izvorniku ili ovjerenoj preslici će se vratiti kandidatima koji nisu odabrani.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Lorna Lisjak Makin

Podijelite ovu objavu
Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Još objava