29/03/2023

Natječaj o zapošljavanju odgojitelja (m/ž)

natjecaj_o_zaposljavanju_odgojitelja_2023
Dječji vrtić Tičići Novigrad
Scuola materna Tičići Cittanova
Emonijska 6, 52466 Novigrad
tel: 052/757- 117, 757-965
e-mail: dvticici@gmail.com
KLASA: 112-06/23-01/02
URBROJ: 2163-5-12-1
NOVIGRAD, 29.03.2023.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 50. stavak 11. Statuta Dječjeg vrtića Tičići Novigrad – Scuola materna Tičići Cittanova i Odluke Upravnog vijeća od dana 28. ožujka 2023. godine, raspisuje se

NATJEČAJ
o zapošljavanju odgojitelja (m/ž)
na neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

Pristupnici natječaju moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22).

Pristupnici natječaju obvezni su priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • pisanu prijavu, vlastoručno potpisanu, s navodom na koji natječaj se kandidat javlja
 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o položenom stručnom ispitu (ukoliko je kandidat položio stručni ispit)
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis radno – pravnog statusa iz baze podataka HZMO – ne starije od šest mjeseci)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz čl. 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od dana objave natječaja
 • potvrdu nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko djelo iz čl. 25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od dana objave natječaja
 • potvrdu Centra za socijalnu skrb da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od dana objave natječaja.

Dokumentacija se predaje u neovjerenom presliku.

Ukoliko kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju odnosno sve dokaze o ostvarenju prava prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, rješenje ili potvrda o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, potvrde o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka, obavijest i sl.).
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Da bi kandidat ostvario prednost pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21).  Poveznica na internetsku stranicu
Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- ZOHBDR 2021.pdf (gov.hr)
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.
Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavak 1.-2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u trenutku prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- Zakon o civilnim stradalnicima iz DR.pdf (gov.hr)
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o
profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatra se javna isprava na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić Tičići Novigrad- Scuola materna Tičići Cittanova može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine 42/18).
Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2018. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podatka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.
Prijave s traženom dokumentacijom moguće je dostaviti:

 • e-poštom na adresu dvticici@gmail.com
 • u zatvorenoj omotnici, poštom ili osobno, na adresu Dječji vrtić Tičići Novigrad, Emonijska ulica 6, pp 23, 52 466 Novigrad s naznakom “ZA NATJEČAJ – ODGOJITELJ”.

Prijave se dostavljaju u roku od 8 radnih dana od dana objave natječaja.

Urednom prijavom na natječaj smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Izrazi koji se koriste u tekstu ovog natječaja, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Obavijest o rezultatima natječaja objavit će se na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči vrtića s navedenim imenom i prezimenom izabranog kandidata.
Dokumentacija dostavljena u izvorniku ili ovjerenoj preslici vratiti će se kandidatima koji nisu odabrani.
Dječji vrtić može poništiti natječaj bez posebnih objašnjenja.

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Tičići Novigrad – Scuola materna Tičići Cittanova, dana 29.03.2023. godine i traje zaključno do dana 07.04.2023. godine.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:
Lorna Lisjak Makin

Preuzmi dokument:
Podijelite ovu objavu
Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Još objava