21/08/2023

Natječaj o zapošljavanju zdravstvenog voditelja (m/ž)

natjecaj_zdravstveni_voditelj_i
Dječji vrtić Tičići Novigrad
Scuola materna Tičići Cittanova

Emonijska 6, 52466 Novigrad
tel: 052/757- 117, 757-965
e-mail: dvticici@gmail.com

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Tičići Novigrad – Scuola materna Tičići Cittanova,  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tičići Novigrad – Scuola materna Tičići Cittanova, raspisuje

NATJEČAJ
o zapošljavanju zdravstvenog voditelja (m/ž)

–  1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme, 24 sata tjedno

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

  • završen odgovarajući studij: preddiplomski sveučilišni ili stručni studij sestrinstva, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski ili specijalistički studij sestrinstva.
  • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Pristupnici natječaju obvezni su priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • Pisanu prijavu, vlastoručno potpisanu, s navodom na koji natječaj se kandidat javlja,
  • Kratak životopis,
  • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi – preddiplomski sveučilišni ili stručni studij sestrinstva, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima, te sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij sestrinstva,
  • Dokaz o državljanstvu,
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz čl. 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od dana objave natječaja,
  • Potvrdu nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko djelo iz čl. 25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od dana objave natječaja,
  • Potvrdu Hrvatskog zavoda za socijalni rad da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od dana objave natječaja.

Dokumentacija se predaje u neovjerenom presliku.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u tekstu ovog natječaja, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić  Tičići Novigrad – Scuola materna Tičići Cittanova može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21). Poveznica na mrežnu stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Pozivaju se osobe iz članka 48. stavak 1. – 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 49. stavak 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21). Poveznica na mrežnu stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužne su za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju pozvati se na to pravo i dostaviti sve dokaze propisane u članku 9. navedenog zakona.

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili osobno na adresu Dječji vrtić Tičići Novigrad, Emonijska ulica 6, pp 23, 52466 Novigrad, s naznakom: „Natječaj za zdravstvenog voditelja“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Obavijest o rezultatima natječaja objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici  ustanove s navedenim imenom i prezimenom izabranog  kandidata.

Ugovor o radu na neodređeno vrijeme sklapa se uz uvjet probnog rada u trajanju od šest mjeseci.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat dužan je priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Dokumentacija dostavljena u izvorniku ili ovjerenoj preslici vratiti će se kandidatima koji nisu odabrani.

Dječji vrtić može  poništiti natječaj bez posebnih objašnjenja.

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za Zapošljavanje i Dječjeg vrtića Tičići Novigrad – Scuola materna Tičići Cittanova, dana 21.08.2023. godine i traje zaključno do dana 30.08.2023. godine.

KLASA: 112-06/23-01/07
URBROJ: 2163-5-12-1
NOVIGRAD, 21.08.2023.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:
Lorna Lisjak Makin

Podijelite ovu objavu
Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Još objava