17/05/2023

Natječaj za popunu radnog mjesta pomoćne kuharice (m/ž)

natjecaj-za-pomocnu-kuharicu_i
Dječji vrtić Tičići Novigrad
Scuola materna Tičići Cittanova

Emonijska 6, 52466 Novigrad
tel: 052/757- 117, 757-965
e-mail: dvticici@gmail.com

KLASA: 112-06/23-01/03
URBROJ: 2163-5-12-1
NOVIGRAD, 17.05.2023.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tičići Novigrad – Scuola materna Tičići Cittanova, raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta pomoćne kuharice (m/ž)
– 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme, do povratka radnice na rad

Za obavljanje poslova pomoćnog kuhara/pomoćne kuharice može biti izabrana osoba koja pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, ispunjava i sljedeće uvjete:

 • NSS ugostiteljskog smjera, osnovna škola
 • utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
 • nepostojanje zapreka iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Pristupnici natječaju moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22).

Pristupnici natječaju obvezni su priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • pisanu prijavu, vlastoručno potpisanu, s navodom na koji natječaj se kandidat javlja
 • presliku svjedodžbe o završenom školovanju
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz čl. 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od dana objave natječaja
 • potvrdu nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko djelo iz čl. 25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od dana objave natječaja
 • potvrdu Centra za socijalnu skrb da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od dana objave natječaja.

Dokumentacija se predaje u neovjerenom presliku.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) da uz prijavu na natječaj dostave i dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

Pozivaju se osobe iz članka 48. stavak 1.- 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) da uz prijavu na natječaj dostave  i dokaze iz članka 49. stavak 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužne su za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju pozvati se na to pravo i dostaviti sve dokaze propisane u članku 9. navedenog zakona.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić  Tičići Novigrad – Scuola materna Tičići Cittanova može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine 42/18).

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2018. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podatka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Prijave s traženom dokumentacijom moguće je dostaviti:

 • e-poštom na adresu dvticici@gmail.com
 • u zatvorenoj omotnici, poštom ili osobno, na adresu Dječji vrtić Tičići Novigrad, Emonijska ulica 6, pp 23, 52 466 Novigrad s naznakom ˝Natječaj za pomoćnu kuharicu“.

Prijave se dostavljaju u roku od 8 radnih dana od dana objave natječaja.

Urednom prijavom na natječaj smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Izrazi koji se koriste u tekstu ovog natječaja, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Obavijest o rezultatima natječaja objavit će se na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči vrtića  s navedenim imenom i prezimenom izabranog  kandidata.

Dokumentacija dostavljena u izvorniku ili ovjerenoj preslici vratiti će se kandidatima koji nisu odabrani.

Dječji vrtić može  poništiti natječaj bez posebnih objašnjenja.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Tičići Novigrad – Scuola materna Tičići Cittanova, dana 17.05.2023. godine i traje zaključno do dana 25.05.2023. godine.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:
Lorna Lisjak Makin

Preuzmi dokument:
Podijelite ovu objavu
Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Još objava