30/11/2021

Natječaj za radno mjesto odgojitelja-ice

Na temelju članka 26. i 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97; 107/07; 94/13. i 98/19) i članka 50. stavak 11. Statuta Dječjeg vrtića Tičići Novigrad na 45. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tičići Novigrad održanoj dana 10.11.2021. godine donesen je zaključak o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICE

 

na određeno, puno radno vrijeme  do 31.08.2022. –   1  izvršitelj/ica

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

  • Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću(N.N.133/97) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Tičići Novigrad- Scuola materna Tičići Cittanova
  • položen stručni ispit prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/07, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97),

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.98/19, 84/21 ) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). i Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata NN 84/21.
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku. Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Prijave za natječaj s preslikom diplome,domovnice, ostalim traženim dokazima i uvjetima te životopisom, dostaviti na adresu: Dječji vrtić Tičići  PP 31,52466 Novigrad ,u roku od 8 dana od dana objave natječaja , s naznakom “Za natječaj”.

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom u izvorniku ili preslici dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči dječjeg vrtića (s naznakom – prijava za natječaj)na adresu: Dječji vrtić Tičići Novigrad- Scuola materna Tičići Cittanova , Emonijska 6, 52466 Novigrad

Za radno mjesto odgojitelja može se prijaviti osoba oba spola koja ispunjava propisane uvjete. Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Kandidati uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:

  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (izvornik ili preslika diplome)
  • dokaz o položenom stručnom ispitu (izvornik ili preslika svjedodžbe o položenom stručnom ispitu)
  • dokaz o radnom stažu (Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji

Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom stažu)

  • uvjerenje o prebivalištu
  • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni i prekršajni postupak (ne starije od 1 mjesec od dana objave natječaja)
  • radni životopis.

 

Prijavom na natječaj kandidati daju svoju privolu da se njihovi podatci mogu koristiti isključivo za natječaj.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Dokumentacija dostavljena u izvorniku ili ovjerenoj preslici će se vratiti kandidatima koji nisu odabrani.

 

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči DV Tičići i Web stanici Vrtića 01.12.2021. do 9.12.2021.

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća

Lorna Lisjak Makin

 

Podijelite ovu objavu
Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Još objava