26/05/2022

Odluka o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u Gradu Novigradu-Cittanova

Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine”, broj 10/97.,107/07.,  98/19,  ) i članka 101 . Statuta Grada Novigrada ( “Službene novine Grada Novigrada- Cittanova”, broj br. 5/09., 3/13., 2/14. 2/17. 1/18., 2/20., 1/21., 6/21., 7/21.- pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Novigrada – Cittanova na sjednici održanoj dana 26. travnja 2022. godine, donosi

 

ODLUKU

o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja

u Gradu Novigradu – Cittanova

 

 1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 • Ovom Odlukom utvrđuje se način financiranja djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u Gradu Novigradu.

Djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Novigrada obavlja Dječji vrtić Tičići Novigrad – Scuola materna Tičići Cittanova i Dječji vrtić Suncokret  – Scuola dell’infanzia Girasole, Novigrad – Cittanova, (u daljnjem tekstu Vrtići)

 • Odredbe ove Odluke koje se odnose na roditelje, na odgovarajući se način primjenjuju i na skrbnike djece koja pohađaju Vrtiće (u daljnjem tekstu Roditelji).
 • Troškove provedbe programa u Vrtićima snose Grad Novigrad-Cittanova kao osnivač Vrtića i Roditelji, sukladno odredbama ove Odluke i drugih akata donesenih na temelju ove Odluke.

 

 1. PROGRAMI DJEČJEG VRTIĆA

Članak 2.

U Vrtićima se ostvaruju slijedeći programi:

 • redoviti programi : za djecu rane i predškolske dobi
 • programi javnih potreba: za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu,a koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja (program predškole), program za djecu pripadnike nacionalnih manjina i drugi programi
 • posebni programi
 • alternativni programi
 • drugi programi sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe i Statutu Dječjeg vrtića.

 

III. SREDSTVA I MJERILA ZA FINANCIRANJE

Članak 3.

Sredstva za programe Vrtića  osiguravaju se:

 • u Proračunu Grada Novigrada- Cittanova
 • učešćem Roditelja u ekonomskoj cijeni programa koje ostvaruju u Vrtićima,
 • sufinanciranjem iz državnog proračuna (način raspolaganja tim sredstvima i mjerila za sufinanciranje pojedinih programa javih potreba iz članka 2. ove Odluke, propisuje ministar nadležan za obrazovanje )
 • sufinanciranjem od strane drugih jedinica lokalne samouprave za djecu koja imaju prebivalište na njihovom području, a pohađaju Vrtiće u Gradu Novigradu.

 

Članak 4.

 • Osnova za utvrđivanje potrebnih sredstava za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi je ekonomska cijena programa.
 • Ekonomska cijena se izračunava na osnovi obračunske kalkulacije stvarnih troškova smještaja djece u Vrtićima i ukupnog broja djece u prethodnoj kalendarskoj godini.
 • Ekonomska cijena smještaja djeteta u Vrtiću obuhvaća sljedeće vrste troškova:
 1. a) Izdatke za radnike, i to:
  – izdatke za bruto plaće,
  – naknade i materijalna prava radnika
  b) Prehranu djece
  c) Uvjete boravka djece, i to:
  – materijalni izdaci,
  – energija i komunalije,
  – tekuće održavanje objekta i opreme,
  – prijevoz djece
  e) Nabavu sitnog materijala.
 • U troškove za obračun cijene programa nisu uključeni troškovi realizacije projekata sufinancirani donacijama, sufinanciranje nadležnog Ministarstva, sufinanciranje odobrenih projekata te troškovi izleta, kazališnih predstava, zimovanja, ljetovanja i drugih sličnih programa koji su financirani isključivo uplatom roditelja polaznika ili donacijama.

 

Članak 5.

Ekonomsku cijenu programa predškolskog odgoja i obrazovanja za određeno razdoblje od godine dana, utvrđuje Upravno vijeće Vrtića  uz suglasnost Osnivača, najkasnije do 1. lipnja tekuće godine te se ista primjenjuje sa početkom nove pedagoške godine.

 

Članak 6.

 • Roditelji, građani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Grada Novigrada, kao i Roditelji koji su strani državljani s odobrenim stalnim boravkom na području Grada Novigrada sudjeluju u podmirenju ekonomske mjesečne cijene iz članka 5. ove Odluke u iznosu od 25% pune cijene.
 • Ukoliko ekonomske cijene dvaju Vrtića ne budu iste, Roditelji iz stavka 1. ovog članka, sudjelovat će u iznosu od 25% od niže utvrđene ekonomske mjesečne cijene.
 • Roditelj koji nema prebivalište na području Grada Novigrada kao i roditelj koji je strani državljanin s odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj koji nema boravište na području Grada Novigrada, plaća punu ekonomsku cijenu usluge Vrtića, osim ako nije posebnim aktom drugačije regulirano.
 • Roditelj koji ima prebivalište na području jedinice lokalne samouprave koja je sklopila Ugovor s Gradom Novigradom- Cittanova o međusobnim pravima i obavezama koje se odnose na sufinanciranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja, sudjeluje u cijeni programa kao i Roditelji s prebivalištem na području Grada Novigrada.

 

 

Članak 7.

Za dijete koje nije obuhvaćeno redovitim desetosatnim programom predškolskog odgoja i pohađa kraći program predškole, ukupno do 3 sata dnevno, Roditelj koji ima prebivalište odnosno boravište na području Grada Novigrada ili onaj Roditelj za koje je to regulirano posebnim aktom, oslobađa se u potpunosti od mjesečnog sudjelovanja u trošku programa vrtića.

 

 

 

 

Članak  8.

Roditelj u potpunosti financira kraće  programe,  ukoliko nije Odlukom Osnivača ili posebnim aktom drugačije regulirano.

 

Članak 9.

 • Pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka u Vrtiću može ostvariti Roditelj slabijeg socijalno-ekonomskog statusa sukladno odredbama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Novigrada- Cittanova.
 • Pravo na pomoć iz stavka 1. ovog članka utvrđuje upravni odjel Grada Novigrada- Cittanova nadležan za predškolsko obrazovanje.
 • Mjesečno učešće Roditelja iz članka 6. stavka 1. ove Odluke, umanjuje se prema kriterijima kako slijedi:
 1. 100 % za treće i svako daljnje dijete iste obitelji obuhvaćeno u Vrtićima
 2. 100% za dijete smješteno u udomiteljskoj obitelji
 3. 100% za dijete invalida Domovinskog rata
 4. 100% za djecu s teškoćama u razvoju koja su uključena u programe Vrtića do 4 sata dnevno
 5. 100% za dane kada su Vrtići iznimno zatvoreni  sukladno Odluci ravnatelja i/ili Upravnog vijeća
 6. 100%- u slučaju da dijete zbog bolesti ne pohađa program predškolskog odgoja i obrazovanja u neprekidnom trajanju od 30 i više dana, Roditelja se može u cijelosti osloboditi obaveze plaćanja učešća za cjelokupno razdoblje opravdanog izostanka djeteta. Roditelj djeteta koje nije pohađalo program iz opravdanih razloga, dužan je dostaviti pisani zahtjev Vrtićima te priložiti vjerodostojne isprave, odnosno liječničke potvrde ili drugu medicinsku dokumentaciju radi utvrđivanja opravdanosti oslobađanja od plaćanja, odnosno umanjenog učešća. Odluku o potpunom oslobađanju obveze plaćanja učešća za period u kojem dijete nije pohađalo program predškolskog odgoja donosi Upravno vijeće Vrtića, na prijedlog ravnatelja i stručnog tima Vrtića.
 7. 50% za drugo upisano dijete iste obitelji obuhvaćeno Vrtićima, u programu koji pohađa
 8. 60% za vrijeme posebne organizacije rada tijekom ljetnih, zimskih ili drugih školskih praznika ili drugih prigoda, za koje se provodi anketa prisustva te kada dijete nije upisano za pohađanje Vrtića u tom razdoblju
 9. 50% za dane kada je dijete odsutno zbog bolesti, uz obvezu predočenja liječničke ispričnice ili druge liječničke potvrde
 10. 50% kada dijete ne pohađa Vrtić radi korištenja godišnjeg odmora. Ovo pravo može se koristiti ukupno do 30 radnih dana tijekom pedagoške godine (u najmanjem trajanju od 5 radnih dana neprekidno)
 11. 50% za ostale opravdane izostanke djeteta utvrđene Pravilnikom o upisima, mjerilima upisa i ostvarivanju prava i obaveza korisnika u Vrtićima
 12. Roditelj čije dijete zbog zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga ne koristi ili djelomično koristi uslugu prehrane u Vrtićima, u slučaju kada Vrtići ne mogu osigurati prilagođenu prehranu, plaća prehranu djeteta srazmjerno obrocima koji koristi, a koje će se pravo po podnesenom zahtjevu Roditelja utvrditi Odlukom Upravnog vijeća  Vrtića

4) Pravo na sufinanciranje olakšice iz stavka 3. ovog članka utvrđuje Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja Vrtića, a postupak utvrđivanja navedenog prava pokreće se na zahtjev roditelja.

5 ) Financijska sredstva za sufinanciranje ostvarene olakšice iz stavka 3. alineje e), f), h), i), j), k) i l) ovog članka, osiguravaju se iz vlastitih prihoda Vrtića.

6) Financijska sredstva za sufinanciranje ostvarene olakšice iz stavka 3. alineje a), b), c), d) i g)ovog članka osiguravaju se u proračunu Grada Novigrada- Cittanova.

 

 

 

 

 

 1. NAPLATA USLUGE

Članak 10.

 • Za opravdano ili neopravdano odsustvo djeteta, Roditelj plaća trošak vrtića kako je utvrđeno u odredbama ove Odluke i Pravilnika o upisima, mjerilima upisa i ostvarivanju prava i obaveza korisnika u Vrtićima.
 • Troškove koje podmiruje Roditelj sukladno ovoj Odluci, naplaćuju Vrtići.
 • Sredstva iz stavka 2. ovog članka uplaćuju se na IBAN Vrtića.
 • Vrtići će obračunavati mjesečni iznos troška sudjelovanja Roditelja u cijeni vrtića, na temelju radnih dana u mjesecu.
 • Usluge će se naplaćivati unaprijed, do 20-og u mjesecu za tekući mjesec. Po isteku navedenog roka zaračunavati će se zatezne kamate.
 • Konačni obračun izvršit će se na kraju mjeseca, prema evidenciji prisustvovanja djeteta  u Vrtiću te će se za priznata prava Roditelja na umanjenje cijene, umanjiti iznos računa u slijedećem mjesecu.

 

 1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Vrtići i Roditelji prilikom polaska djeteta u vrtić, sklapaju Ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

 

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti Mjerila o subvencioniranju učešća roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja i naobrazbe (Službene novine Grada Novigrada br. 2/13., 3/20.) i Odluka o cijeni programa predškolskog odgoja i naobrazbe Dječjeg vrtića „Tičići“ Novigrad- Scuola materna „Tičići“ Cittanova (Službene novine Grada Novigrada br. 5/02.).

 

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Novigrada- Cittanova.

 

KLASA: 402-03/22-01/01

URBROJ: 2163-5-02-22-4

Novigrad-Cittanova, 26. travnja 2022. godine

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVIGRADA – CITTANOVA

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Vladimir Torbica

Podijelite ovu objavu
Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Još objava