06/05/2019

Statut

STATUT Dječjeg vrtića Tičići Novigrad – PREUZMI .pdf

Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, 10/97., 107/07. i 94/13.) Upravno vijeće Dječjeg vrtića donosi pročišćeni tekst Statuta Dječjeg vrtića Tičići Novigrad – Scuola materna Tičići Cittanova na svojoj sjednici održanoj 07.07.2014.
Pročišćeni tekst Statuta obuhvaća Statut Dječjeg vrtića Tičići Novigrad-Scuola materna Tičići Cittanova od 12.11.2013. KLASA: 601-01/13-01/02, URBROJ: 2105/03-12/01-13-05 i Izmjene i dopune Statuta od 07.07.2014. KLASA: 601-01/14-01/01, URBROJ:2105/03-12/01-14-29.

S T A T U T
(pročišćeni tekst)
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom uređuju se statusna obilježja, odnosi osnivača i Vrtića, djelatnost, programi i pružanje usluga, ustrojstvo, položaj i ovlasti upravnog i odgojiteljskog vijeća, status roditelja, status radnika te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanje Dječjeg vrtića Tičići Novigrad- Scuola materna Tičići Cittanova (u daljem tekstu: Vrtić).

Članak 2.

(1) Vrtić je predškolska javna ustanova.
(2) Predškolski odgoj obuhvaća programe odgoja,obrazovanja,zdravstvene zaštite,prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju sukladno Zakonu.
(3) U Vrtiću odgojno-obrazovni rad obavlja se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
(4) Radno vrijeme za polaznike Vrtića je od 6,30 do 16,30 .
(5) Vrtić je pravna osoba upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Rijeci ( Tt-95/2612-4 MBS: 040137678) i zajednički elektronički upisnik ustanova predškolskog odgoja koji vodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Članak 3.

(1) Osnivač Vrtića je grad Novigrad-Cittanova (u daljnjem tekstu: Osnivač), sve temeljem članka 78. stavak 1. i 2. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” br. 76/93) i Rješenja Ministarstva kulture i prosvjete o prijenosu osnivačkih prava nad predškolskom ustanovama na području Istarske županije na jedinice lokalne samouprave (Klasa: 023-03/94-01-94, Urbroj: 532-02-6/4-94-11) od 30. rujna 1994. godine i Odlukom o osnivanju Gradskog vijeća Grada Novigrada od 31. ožujka 1998. godine (Klasa: 601-01/98-01/1, Urbroj: 2105/03-02-98-3).
(2) Dječji vrtić je pravni slijednik društveno pravne osobe predškolske organizacije Dječji vrtić “Duga” Umag, koju je osnovala Općina Buje svojom odlukom (Klasa: 601-01/91-01/2, Urbroj: 2105-01-91-1) od 06. lipnja 1991. godine.

Članak 4.

(1) Naziv Vrtića je Dječji vrtić Tičići Novigrad-Scuola materna Tičići Cittanova .

(2) Sjedište Vrtića je u Novigradu, Emonijska ulica broj 6.
(3) Službeni naziv Vrtića ispisuje se i na talijanskom jeziku.
(4) Vrtić može promijeniti naziv i sjedište odlukom Osnivača a na prijedlog Upravnog vijeća Vrtića.

Članak 5.

(1) Puni naziv Vrtić ističe na natpisnoj ploči na zgradi svoga sjedišta i na drugim zgradama u kojima obavlja djelatnost.

(2) Natpisna ploča Vrtića uz puni naziv Vrtića sadrži grb Republike Hrvatske i
naziv: Republika Hrvatska i ističe se na desnoj strani glavnog ulaza, gledano
u pročelje zgrade.

Članak 6.

(1) U radu i poslovanju Vrtić koristi:
1. jedan pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera
38 mm, na kojem je uz gornji rub ispisan naziv i sjedište Vrtića na hrvatskom jeziku , a u sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske
2. jedan ili više pečata ovalnog oblika, promjera 3,6 cm x 2,8 cm koji sadrži naziv i sjedište Vrtića,uz gornji obod pečata stoji naziv na hrvatskom jeziku, na donjem obodu na talijanskom jeziku.
U sredini pečata se nalazi simbol dječjeg vrtića.
3. jedan pečat četvrtastog oblika, dužine 45 mm i širine 15 mm, koji sadrži naziv i sjedište Vrtića na hrvatskom i talijanskom jeziku
4. jedan ili više štambilja četvrtastog oblika dužine 65 mm i širine 35
mm, dužine 72mm širine 28 mm , dužine 88 mm širine 58 mm koji
sadrže naziv i sjedište Vrtića na hrvatskom i talijanskom jeziku
(2) Pečatom iz stavka 1. toč. 1. ovoga članka ovjeravaju se akti koje Vrtić
donosi u okviru javnih ovlasti ili kao tijelo javne vlasti.
(3) Pečati iz stavka 1. toč. 2. i 3. ovoga članka rabe se za redovito
administrativno-financijsko poslovanje i ovjeravanje pismena koja nemaju
obilježje akata iz stavka 2. ovoga članka.
(4) Štambilji se rabe za uredsko poslovanje Vrtića.
(5) O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.

Članak 7.

(1) Vrtić predstavlja i zastupa ravnatelj ili osoba koju ravnatelj za to pisano opunomoći.
(2) U parničnom sporu između Vrtića i ravnatelja te u postupku utvrđivanja odgovornosti Vrtića za kaznena djela Vrtić zastupa predsjednik upravnog vijeća ili osoba koju on pisano opunomoći.

Članak 8.

(1) Vrtić ima Dan Vrtića.
(2) Obilježavanje dana Vrtića određuje se godišnjim planom i programom rada.

II. ODNOSI VRTIĆA I OSNIVAČA

Članak 9.

Tijela Vrtića ne mogu bez suglasnosti osnivača:
o utvrditi programe koje će Vrtić ostvarivati
o promijeniti djelatnost
o donijeti ili promijeniti statut i pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
o steći, otuđiti ili opteretiti nekretninu ili drugu imovinu u iznosu većem od 70.000,00 kuna
o donijeti plan upisa djece u Vrtić
o mijenjati namjenu objekta
o udružiti se u zajednice ustanova
o osnovati drugu pravnu osobu.

Članak 10.

(1) Za obveze u pravnom prometu Vrtić odgovara cijelom svojom imovinom.
(2) Osnivač Vrtića za njegove obveze odgovara solidarno i neograničeno.

III. DJELATNOST

Članak 11.

(1) Djelatnost Vrtića je predškolsko obrazovanje – 80.10.1
(2) U okviru djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka Vrtić ostvaruje:
o redovite programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima
o programe za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju
o programe za darovitu djecu rane i predškolske dobi
o programe na jeziku i pismu nacionalnih manjina
o programe predškole
o programe učenja stranih jezika i druge programe umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja .
o Vrtić može izvoditi i druge programe u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja a koji su planirani vrtičkim kurikulumom i godišnjim planom i programom rada.
(3) Djelatnost stavka 1. Vrtić obavlja kao javnu službu.

Kao javne ovlasti Vrtić obavlja sljedeće poslove:
o upise djece u Vrtić i ispise djece iz Vrtića s vođenjem odgovarajuće dokumentacije,
o izdavanje potvrda i mišljenja,
o upisivanje podataka o Vrtiću u zajednički elektronički upisnik.

Kada Vrtić u vezi s poslovima iz stavka 3. ovoga članka ili drugim poslovima
koje obavlja kao javne ovlasti, odlučuje o pravu, obvezi ili pravnom interesu djeteta, roditelja ili skrbnika ili druge fizičke ili pravne osobe, dužan je postupati prema odredbama zakona kojim se uređuje opći upravni postupak.

Članak 12.

Vrtić obavlja djelatnost iz članka 11. ovoga statuta u sjedištu .

Članak 13.

U svezi s obavljanjem djelatnosti Vrtić surađuje sa susjednim vrtićima i osnovnim školama, drugim prikladnim ustanovama i udrugama.

Članak 14.

Djelatnost iz članka 11. ovoga statuta Vrtić obavlja na temelju nacionalnog kurikuluma, vrtićkog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada.

Članak 15.

(1) Vrtićkim kurikulumom utvrđuju se programi, namjena programa, način ostvarivanja programa, vremenik aktivnosti programa i način vrednovanja.
(2) Godišnjim planom i programom rada utvrđuju se programi odgojno-obrazovnog rada, programi zdravstvene zaštite, higijene i prehrane, programi socijalne skrbi, drugi programi koje Vrtić ostvaruje u dogovoru s roditeljima djece, način i nositelji ostvarivanja programa te ostala pitanja važna za obavljanje djelatnosti.

Članak 16.

Vrtićki kurikulum i godišnji plan i program rada donosi upravno vijeće do 30. rujna tekuće pedagoške godine.
IV. DAVANJE USLUGA

Članak 17.

Vrtić daje korisnicima usluge prema zakonu, provedbenim propisima, odlukama osnivača i svojim općim aktima.

Članak 18.

(1) Vrtić upisuje djecu u odgojno-obrazovne programe prema planu upisa i odluci o upisu.
(2) Plan upisa donosi upravno vijeće uz suglasnost osnivača.
(3) Odluku o upisu donosi upravno vijeće za pedagošku godinu.
(4) Odluka o upisu sadrži:
o uvjete upisa u Vrtić
o prednost upisa, prema aktima osnivača
o rokove sklapanja ugovora
o iznos nadoknade za usluge Vrtića
o ostale podatke važne za upis djece i pružanje usluga.

Članak 19.

Odluku o upisu djece Vrtić objavljuje na svojim mrežnim stranicama i oglasnim pločama.
V. UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN RADA

Članak 20.

(1) Unutarnjim ustrojstvom povezuju se oblici rada prema zahtjevima pedagoške teorije i prakse i uspješnom obavljanju djelatnosti.
(2) Unutarnjim ustrojstvom uređuje se obavljanje odgojnih, obrazovnih i zdravstvenih programa, stručno-pedagoškog rada, administrativno-stručnih, računovodstveno-financijskih i pomoćno-tehničkih poslova te njihova međusobna usklađenost.

Članak 21.

(1) U Vrtiću se rad s djecom provodi u jasličkim i vrtićkim odgojnim skupinama.

(2) Broj djece u odgojnim skupinama, dob djece u odgojnim skupinama te normativi neposrednog rada odgojitelja u skupini određuju se prema provedbenim propisima donesenim temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i prema Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe.

Članak 22.

U Vrtiću se ustrojava i provodi odgojno-obrazovni rad s djecom raspoređenom u skupine cjelodnevnog i poludnevnog boravka, a prema potrebi i kraćeg dnevnog boravka ili višednevnog boravka djece, u skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe.

Članak 23.

Stručno-pedagoški poslovi u Vrtiću se ustrojavaju u svezi s odgojno-obrazovnim, zdravstvenim i socijalnim radom s djecom u odgojnim skupinama i na razini Vrtića radi zadovoljavanja potreba i interesa djece te stvaranja primjerenih uvjeta za rast i razvoj svakog djeteta i u suradnji s roditeljima popunjavanja obiteljskog odgoja.

Članak 24.

Pravni, administrativni i računovodstveno-financijski poslovi ustrojavaju se radi ostvarivanja djelatnosti Vrtića i njegovog poslovanja kao javne službe, vođenja propisane dokumentacije i evidencije, ostvarivanja prava djece i roditelja, javnosti rada Vrtića, obavljanja računovodstveno-financijskih i drugih administrativnih i stručnih poslova potrebnih za redovito poslovanje Vrtića i ostvarivanje prava radnika Vrtića.

Članak 25.

Pomoćno-tehnički poslovi ustrojavaju se radi osiguranja primjerenih tehničkih i drugih uvjeta za ostvarivanje godišnjeg plana i programa rada i Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja.

Članak 26.

(1) Vrtić obavlja djelatnost u okviru petodnevnog radnog tjedna.
(2) Rad s djecom ustrojava se prema potrebama korisnika.
(3) Tjedni i dnevni raspored radnika, dnevni odmor i uredovno vrijeme za rad s roditeljima i skrbnicima djece i drugim građanima utvrđuje se u skladu s obvezama iz godišnjeg plana i programa rada, aktima osnivača i općim aktima Vrtića.

Članak 27.

Tjedno i dnevno radno vrijeme Vrtića utvrđuje se u skladu s vrstom, sadržajem i trajanjem programa, s dobi djece i potrebama i interesima roditelja.

Članak 28.

Unutarnje ustrojstvo i način rada uređuje se pravilnikom.

VI. UPRAVLJANJE DJEČJIM VRTIĆEM

Članak 29.

(1) Dječjim vrtićom upravlja upravno vijeće.
(2) Upravno vijeće ima pet članova:
1. tri člana imenuje osnivač
2. jednoga člana biraju roditelji djece korisnika usluga
3. jednog člana biraju odgojitelji i stručni suradnici iz svojih redova (u daljem tekstu: odgojitelji).

Članak 30.

(1) Članovi upravnog vijeća iz članka 29. ovoga statuta imenuju se odnosno biraju na četiri godine i mogu biti ponovo imenovani odnosno birani.
(2) Mandat člana upravnog vijeća teče od dana konstituiranja upravnog vijeća.

Članak 31.

O imenovanju i opozivu svojih članova u upravno vijeće osnivač izvješćuje Vrtić pisanim putem.

Članak 32.

(1) Član upravnog vijeća iz reda roditelja bira se na sastanku roditelja.
(2) Svaki roditelj može predložiti ili biti predložen za člana upravnog vijeća, odnosno istaknuti svoju kandidaturu.
(3) O predloženim kandidatima glasuje se javno dizanjem ruku.
(4) Za člana upravnog vijeća izabran je kandidat koji je dobio najveći broj glasova nazočnih roditelja.
(5) Sastanak roditelja saziva i njime rukovodi ravnatelj.
(6) O izborima za člana upravnog vijeća iz reda roditelja vodi se zapisnik.

Članak 33.

(1) Kandidiranje i izbor kandidata za članove upravnog vijeća iz reda odgojitelja obavlja se na sjednici odgojiteljskog vijeća.
(2) Za provođenje izbora odgojiteljsko vijeće imenuje izborno povjerenstvo koje ima predsjednika i dva člana.
(3) Članovi izbornog povjerenstva ne mogu se kandidirati za članove upravnog vijeća.
(4) Izbori se održavaju najmanje 15 dana prije isteka mandata upravnog vijeća.

Članak 34.

(1) Kandidate za članove upravnog vijeća iz reda odgojitelja mogu predlagati svi članovi odgojiteljskog vijeća.
(2) Svaki odgojitelj može istaknuti svoju kandidaturu.

Članak 35.

(1) Kandidatom se smatra svaki odgojitelj koji je prihvatio kandidaturu ili koji je istaknuo svoju kandidaturu.

(2) Prema redoslijedu kandidature izborno povjerenstvo popisuje kandidate za izbor u upravno vijeće.

Članak 36.

(1) Nakon završenog kandidiranja temeljem popisa kandidata izborno povjerenstvo sastavlja izbornu listu.
(2) U izbornoj listi kandidati se navode abecednim redom.

Članak 37.

(1) Nakon utvrđivanja izborne liste izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće. Broj glasačkih listića mora biti jednak broju nazočnih članova odgojiteljskog vijeća.
(2) Glasački listić iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
1. naznaku da se glasovanje odnosi na izbor članova upravnog vijeća
2. broj članova koji se biraju u upravno vijeće
3. ime i prezime kandidata.
(3) Ispred imena i prezimena kandidata upisuje se redni broj.

Članak 38.

(1) Glasovanje je tajno.
(2) Glasovanje se obavlja u posebnoj prostoriji.
(3) Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi izbornog povjerenstva.

Članak 39.

(1) Kada birač uđe u prostoriju u kojoj se glasuje, predsjednik izbornog povjerenstva upisuje birača u birački spisak, daje mu glasački listić i objašnjava mu način glasovanja.
(2) Birač može glasovati samo za kandidate upisane na glasačkom listiću.
(3) Birač glasuje tako da zaokruži redni broj ispred imena kandidata.
(4) Glasački listići popunjeni suprotno stavku 2. i 3. ovoga članka smatraju se nevažećima.

Članak 40.

(1) Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih listića i sastavlja listu s imenima kandidata prema broju dobivenih glasova.
(2) Za člana upravnog vijeća izabran je kandidat koji je dobio najveći broj glasova.
(3) Ako dva ili više kandidata dobiju isti najveći broj glasova, glasovanje se za te kandidate ponavlja sve dok jedan od kandidata ne dobije veći broj glasova.
(4) S listom iz stavka 1. ovoga članka izborno povjerenstvo neposredno upoznaje odgojiteljsko vijeće.
(5) Odgojiteljsko vijeće može listu prihvatiti ili odbiti.
(6) Odgojiteljsko vijeće može odbiti listu ako osnovano posumnja da je tijekom izbora bilo povrjede postupka ili propusta izbornog povjerenstva.
(7) Kada odgojiteljsko vijeće listu prihvati, proglašava se član upravnog vijeća.

Članak 41.

O izborima za člana upravnog vijeća iz reda odgojitelja vodi se zapisnik, a predsjednik izbornog povjerenstva izdaje izabranom članu potvrdu o izboru.

Članak 42.

(1) Nakon imenovanja, odnosno izbora većine članova upravnog vijeća saziva se prva (konstituirajuća) sjednica novoizabranog upravnog vijeća.
(2) Prvu sjednicu novoizabranog upravnog vijeća saziva ravnatelj.
(3) Ravnatelj rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika.

Članak 43.

Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
o izvješće predsjedavatelja sjednice o izboru članova upravnog vijeća
o verificiranje mandata izabranih članova upravnog vijeća
o izbor predsjednika i zamjenika predsjednika upravnog vijeća.

Članak 44.

(1) Potvrđivanje mandata novoizabranih članova obavlja ravnatelj provjerom identiteta pojedinog člana s podatcima iz isprava o izborima.
(2) Članovi upravnog vijeća ne mogu obavljati svoje dužnosti ni ostvarivati prava prije nego je obavljeno potvrđivanje mandata.

Članak 45.

(1) Za predsjednika i zamjenika predsjednika upravnog vijeća može biti izabran svaki član upravnog vijeća.
(2) Predsjednik i zamjenik predsjednika upravnog vijeća biraju se na četiri godine.
(3) O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika upravnog vijeća članovi upravnog vijeća glasuju javno dizanjem ruku.
(4) Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova ukupnog broja članova upravnog vijeća.
(5) Nakon izbora predsjednika upravnog vijeća ravnatelj predaje predsjedniku dalje vođenje sjednice.

Članak 46.

(1) Članu upravnog vijeća iz reda odgojitelja i iz reda roditelja prestaje mandat:
1. ako podnese ostavku na članstvo u upravnom vijeću
2. ako mu kao odgojitelju prestane radni odnos u Vrtiću
3. ako privremeno ili trajno ne može izvršavati obveze člana
4. ako tijelo koje ga je izabralo u upravno vijeće nije zadovoljno njegovim radom u upravnom vijeću.
(2) Odluku o opozivu donosi tijelo koje je izabralo člana upravnog vijeća, javnim glasovanjem, većinom glasova nazočnih.

Članak 47.

(1) Ako pojedinom članu upravnog vijeća iz članka 46. ovoga statuta prestane mandat, provode se dopunski izbori.
(2) Dopunski izbori provode se u roku do 15 dana od dana prestanka mandata člana.

(3) Mandat člana upravnog vijeća izabranog na dopunskim izborima traje do isteka mandata upravnog vijeća.
(4) Na dopunske izbore odgovarajuće se primjenjuju članci 32. do 41. ovoga statuta.

Članak 48.

(1) Upravno vijeće može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina članova.
(2) Članovi upravnog vijeća o svim pitanjima iz svoje nadležnosti odlučuju zajednički.
(3) Odluke upravnog vijeća su pravovaljane ako je za njih glasovala većina ukupnog broja članova.

Članak 49.

(1) Upravno vijeće može osnivati radna tijela (povjerenstva, radne skupine) za proučavanje pitanja, pripremanje prijedloga ili obavljanje drugih poslova važnih za Vrtić.
(2) Članovi radnih tijela imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se obavi određena zadaća.
(3) Članovi radnih tijela mogu biti osobe koje imaju potrebne sposobnosti i znanja za izvršenje zadaće zbog koje se radno tijelo osniva.
(4) Upravno vijeće može u svako doba opozvati radno tijelo, odnosno pojedinog člana.

Članak 50.

Upravno vijeće:
o donosi opće akte Vrtića
o donosi prijedlog financijskog plana, financijski plan za kalendarsku godinu i obračun financijskog plana
o donosi kurikulum i godišnji plan i program rada
o odlučuje o uporabi dobiti, u skladu s aktima osnivača
o imenuje voditelje područnih odjela
o odlučuje samostalno o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne imovine te investicijama do 20.000,00 kuna, a preko 20.000,00 kuna uz suglasnost osnivača
o daje ravnatelju suglasnost za sklapanje ugovora s Vrtićem u svoje ime i za svoj račun, a za račun drugih osoba ili u ime i za račun drugih osoba
o daje osnivaču prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i sigurnost Vrtića
o odlučuje uz prethodnu suglasnost osnivača o promjeni djelatnosti Vrtića
o odlučuje o žalbama protiv upravnih akata tijela Vrtića
o odlučuje o objavljivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa
o odlučuje na prijedlog ravnatelja o zasnivanju radnog odnosa prema natječaju te o prestanku radnog odnosa radnika Vrtića
o odlučuje prema prijedlogu ravnatelja o upućivanju odgojitelja i stručnih suradnika na liječnički pregled
o odlučuje o zahtjevima radnika za ostvarivanje prava iz radnog odnosa
o predlaže statusne promjene
o predlaže ravnatelju mjere poslovne politike

o predlaže osnivaču imenovanje i razrješenje ravnatelja i vršitelja dužnosti ravnatelja
o razmatra rezultate odgojnoga rada
o razmatra predstavke i prijedloge roditelja i skrbnika djece i drugih građana u svezi s radom Vrtića
o obavlja druge poslove određene općim aktima Vrtića.

Članak 51.
(1) Predsjednik upravnog vijeća:
– predstavlja upravno vijeće
– saziva sjednice upravnog vijeća i predsjedava im
– potpisuje akte koje donosi upravno vijeće
– obavlja druge poslove prema propisima, općim aktima Vrtića i ovlastima upravnog vijeća.

(2) Na zamjenika predsjednika upravnog vijeća primjenjuje se stavak 1. ovoga članka kada zamjenjuje predsjednika.
VII. RAVNATELJ

Članak 52.
(1) Vrtić ima ravnatelja.
(2) Ravnatelj je poslovni i stručni voditelj Vrtića.
(3) Ravnatelja Vrtića imenuje i razrješava osnivač Vrtića prema prijedlogu upravnog vijeća.

Članak 53.
(1) Za ravnatelja Vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika te ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.
(2) Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja, koji raspisuje upravno vijeće.
(3) Natječaj se raspisuje 60 dana prije isteka mandata aktualnog ravnatelja.
(4) Natječaj radi zasnivanja radnog odnosa svih radnika dječjeg vrtića objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ – a i Vrtića .
(5) U natječaju se objavljuju uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, vrijeme na koje se imenuje, rok za podnošenje prijava na natječaj te dokazi o ispunjenosti uvjeta koje kandidat uz prijavu treba priložiti.

Članak 54.
(1) Nakon isteka roka za podnošenje prijava na natječaj upravno vijeće razmatra natječajnu dokumentaciju, utvrđuje prijedlog za imenovanje ravnatelja i dostavlja ga s natječajnom dokumentacijom osnivaču.
(2) O prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka mogu glasovati i članovi upravnog vijeća koji su se javili na natječaj za ravnatelja.
(3) Kada se na natječaj za izbor ravnatelja ne javi nijedan kandidat ili upravno vijeće ne može utvrditi prijedlog za imenovanje ravnatelja, izvijestit će o tome osnivača i raspisati novi natječaj.

Članak 55.
S imenovanim ravnateljem predsjednik upravnog vijeća sklapa ugovor o radu.
Članak 56.
Ravnatelj:
o predlaže opće akte koje donosi upravno vijeće
o predlaže godišnji plan i program rada
o predlaže prijedlog financijskog plana, financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun
o sudjeluje u radu upravnog vijeća, bez prava odlučivanja
o predstavlja i zastupa Vrtić
o poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Vrtića
o zastupa Vrtić u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima
o obustavlja izvršenje odluka upravnog vijeća i odgojiteljskog vijeća za koje zaključi da su suprotne zakonu, podzakonskom i općem aktu
o izvješćuje upravno vijeće i osnivača o poslovanju Vrtića
o sklapa pravne poslove u ime i za račun Vrtića
o zaključuje o potrebi zasnivanja radnog odnosa
o predlaže upravnom vijeću zasnivanje radnog odnosa po natječaju i prestanak radnog odnosa radnika Vrtića
o predlaže upravnom vijeću upućivanje odgojitelja i stručnih suradnika na liječnički pregled
o izdaje radne naloge radnicima
o odlučuje o zapošljavanju radnika na određeno vrijeme do 60 dana
o odobrava službena putovanja radnika i izočnost s radnog mjesta
o izvršava odluke i zaključke upravnog vijeća i odgojiteljskog vijeća
o određuje raspored upućivanja radnika na zdravstveni pregled
o odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne imovine Vrtića te o investicijama do 10.000,00 kuna
o sudjeluje u poslovima provođenja upisa djece u Vrtić
o izvješćuje upravno vijeće i odgojiteljsko vijeće o nalozima i odlukama tijela upravnog i stručnog nadzora
o saziva konstituirajuću sjednicu upravnog vijeća
o priprema sjednice odgojiteljskog vijeća i predsjedava im
o obavlja druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim općim aktima Vrtića te poslove za koje izrijekom zakonom, provedbenim propisom ili općim aktom nisu ovlaštena druga tijela Vrtića.

Članak 57.
(1) Ravnatelj je samostalan u radu, a osobno je odgovoran upravnom vijeću i osnivaču.
(2) Ravnatelj je ovlašten drugoj osobi dati generalnu ili specijalnu punomoć za zastupanje Vrtića u pravnom prometu.
(3) Sadržaj i trajanje punomoći iz stavka 2. ovoga članka ravnatelj određuje
samostalno.
(4) O davanju generalne punomoći ravnatelj je dužan izvijestiti upravno vijeće na prvoj sjednici.

Članak 58.
Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta općih i pojedinačnih akata ili obavljanje poslova važnih za djelatnost Vrtića.
Članak 59.
Ravnatelja u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova zamjenjuje član odgojiteljskog vijeća kojeg, uz njegov pristanak, odredi upravno vijeće.
Članak 60.
(1) Ravnatelj može biti razriješen ako postoje razlozi za razrješenje određeni zakonom.
(2) Kada upravno vijeće zaključi da postoji razlog za razrješenje ravnatelja, predložit će osnivaču razrješenje. Uz prijedlog upravno vijeće će dostaviti dokaze kojima se potvrđuje ispunjenost zakonskih uvjeta za razrješenje ravnatelja.
(3) Kada osnivač razriješi ravnatelja, upravno vijeće će u roku do 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja raspisati natječaj za ravnatelja.

Članak 61.
(1) Upravno vijeće predložit će imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja:
– kada se na raspisani natječaj za ravnatelja nitko ne prijavi
– kada nitko od prijavljenih kandidata ne bude predložen ili imenovan
– kada ravnatelj bude razriješen
– kada Vrtić nema ravnatelja.
(2) Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti predložena osoba koja se prethodno suglasila s prijedlogom i koja ispunjava uvjete za ravnatelja.
(3) Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu dana.
(4) Vršitelj dužnosti ima sva prava i obveze ravnatelja.

VIII. STRUČNO TIJELO VRTIĆA

Članak 62.
(1) Stručno tijelo u Vrtiću je odgojiteljsko vijeće.
(2) Odgojiteljsko vijeće čine svi odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni djelatnici koji ostvaruju program predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.
(3) Odgojiteljskim vijećem predsjedava ravnatelj ili druga osoba koju on ovlasti.
(4) Sazivanje, način rada i odlučivanja te druga pitanja iz nadležnosti
odgojiteljskog vijeća pobliže se uređuju Poslovnikom o radu odgojiteljskog
vijeća.
Članak 63.
Odgojiteljsko vijeće:
o predlaže vrtićki kurikulum
o sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada Vrtića
o prati ostvarivanje plana i programa rada
o skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda rada s djecom
o daje upravnom vijeću i ravnatelju mišljenje u svezi s organizacijom rada i razvojem djelatnosti
o raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima
o potiče i promiče stručni rad
o predlaže nabavu potrebite opreme i pomagala
o obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim aktima Vrtića.

IX. RODITELJI I SKRBNICI DJECE

Članak 64.
(1) Radi što uspješnijeg ostvarivanja djelatnosti Vrtić stalno surađuje s roditeljima ili skrbnicima djece.
(2) Suradnja s roditeljima ili skrbnicima ostvaruje se na individualnim razgovorima, roditeljskim sastancima i na drugi pogodan način.
(3) Ostvarivanje prava i obveza roditelja ili staratelja djece, te suradnja između roditelja ili staratelja i dječjeg vrtića, međusobna prava i obveze, pobliže se uređuju pravilnikom o upisu i mjerilima upisa djece u dječji vrtić i Ugovorom o međusobnim pravima i obvezama davatelja i korisnika usluga.

Članak 65.
(1) Roditelji su odgovorni za praćenje rada i napredovanje djece i o svim
uočenim problemima dužni su pravodobno izvijestiti Vrtić.
(2) Roditelji i staratelji dužni su pratiti rad i napredovanje djece, odazivati se na
roditeljske sastanke, pozive odgojitelja i dječjeg vrtića i surađivati s
zaposlenicima vrtića koji ostvaruju programe dječjeg vrtića.
X. RADNICI

Članak 66.
Radnici Vrtića su odgojitelji, stručni suradnici , zdravstveni voditelj te drugi administrativno-tehnički i pomoćni radnici.
Članak 67.
(1) Odgojitelji i stručni suradnici mogu u Vrtiću biti osobe koje imaju odgovarajući stupanj i vrstu stručne spreme , položen ispit te utvrđenu zdravstvenu sposobnosti koji mogu izvoditi odgojno-obrazovni rad s djecom na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
(2) Drugi radnici mogu biti osobe koje ispunjavaju potrebite uvjete za poslove koje obavljaju.

Članak 68.
(1) Odgojitelji i stručni suradnici imaju pravo i dužnost neprestano se stručno i pedagoški usavršavati, pratiti znanstvena dostignuća i unapređivati pedagošku praksu.
(2) Usavršavanje iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio radnih obveza odgojitelja i stručnih suradnika.
(3) Odgojitelji i stručni suradnici dužni su prijaviti policiji ili ovlaštenom državnom odvjetniku za počinitelje nasilja u obitelji djeteta za koje su saznali u obavljanju svojih poslova.

Članak 69.
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Vrtića obavlja se prema zakonu, podzakonskim aktima i općim aktima Vrtića, sklapanjem i prestankom ugovora o radu.

XI. IMOVINA VRTIĆA I FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 70.
Imovinu Vrtića čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac. O imovini Vrtića dužni su se skrbiti svi radnici Vrtića.
Članak 71.
(1) Za obavljanje djelatnosti Vrtić osigurava sredstva od osnivača, od roditelja, od prodaje roba i usluga te donacija.
(2) Prihodi i rashodi za obavljanje djelatnosti utvrđuju se financijskim planom.

(3) Godišnji obračun financijskog plana za proteklu godinu donosi upravno vijeće.
(4) Godišnji obračun iz stavka 3. ovoga članka te ostala financijska izvješća
ravnatelj je dužan pravodobno dostaviti tijelu jedinice lokalne samouprave.
Članak 72.
(1) Dječji vrtić naplaćuje svoje usluge od roditelja korisnika usluga, sukladno
mjerilima koja utvrđuje osnivač, osim programa predškole koji se
organizira u trajanju od 250 sati a za roditelje je besplatan.
(2) Ako Vrtić na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za obavljanje i razvoj djelatnosti, u skladu s aktima osnivača.
Članak 73.
Ako Vrtić na kraju kalendarske godine iskaže gubitak u financijskom poslovanju, gubitak će se namiriti u skladu s odlukom osnivača.
XII. JAVNOST RADA

Članak 74.
Rad Vrtića i njegovih tijela je javan. Javnost rada ostvaruje se osobito:
o izvješćivanjem roditelja, građana i pravnih osoba o uvjetima i načinu davanja usluga
o davanjem pravodobne obavijesti roditeljima, građanima i pravnim osobama, na njihov zahtjev, o uvjetima i načinu davanja usluga
o obavijestima o sjednicama ili sastancima upravnog i odgojiteljskog vijeća te mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad
o obavijesti o broju osoba kojima se istovremeno osigurava neposredan uvid u rad tijela Vrtića
o pravodobnom davanju obavijesti i uvidom u odgovarajuću dokumentaciju sredstvima javnog informiranja
o obavješćivanjem sredstava javnog informiranja o održavanju znanstvenih i stručnih skupova u Vrtiću i omogućavanja im nazočnosti na skupovima
o objavljivanjem općih i pojedinačnih akata koji su u svezi s djelatnošću Vrtića.

XIII. POSLOVNA TAJNA

Članak 75.
Poslovnom tajnom smatraju se:
1. podatci sadržani u molbama, zahtjevima i prijedlozima roditelja i skrbnika te drugih građana i pravnih osoba upućenih Vrtiću

2. podatci sadržani u prilozima uz molbe, zahtjeve i prijedloge iz točke 1. ovoga članka
3. podatci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika
4. podatci o poslovnim rezultatima Vrtića
5. podatci o djeci upisanoj u Vrtić koji su socijalno-moralne naravi
6. podaci koje nadležno tijelo kao povjerljive priopći dječjem vrtiću,
7. mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti,
8. dokumenti koji se odnose na obranu,
9. podaci čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima dječjeg vrtića i osnivača.
10. podatci i isprave koji su određeni kao poslovna tajna zakonom ili drugim propisima
11. podatci i isprave koje ravnatelj proglasi poslovnom tajnom.

Članak 76.
(1) Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici Vrtića, bez obzira na koji su način saznali za te podatke i isprave.
(2) Čuvanje poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Vrtiću.
(3) Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u postupku pred sudom ili upravnim tijelom.

XIV. ZAŠTITA LJUDSKOG OKOLIŠA

Članak 77.
(1) Radnici Vrtića trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i radom stvorenih vrijednosti ljudskog okoliša te sprječavati i otklanjati štetne posljedice koje zagađivanjem zraka, tla i vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u opasnost život i zdravlje ljudi.
(2) Zaštita ljudskog okoliša razumijeva zajedničko djelovanje svih radnika Vrtića.

Članak 78.
(1) Odgojitelji koji sudjeluju u izvođenju odgojno-obrazovnih programa, dužni su posvetiti pozornost odgoju djece u svezi s čuvanjem i zaštitom ljudskog okoliša.
(2) Programi rada Vrtića u zaštiti ljudskog okoliša sastavni su dio plana i programa rada Vrtića.

XV. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Članak 79.
(1) Osobni podatci fizičkih osoba mogu se u Vrtiću prikupljati u svrhu s kojom je ispitanik upoznat, koja je izrijekom propisana i u skladu sa zakonom, a mogu se dalje obrađivati samo u svrhu za koju su prikupljeni, odnosno u svrhu koja je podudarna sa svrhom prikupljanja.

(2) U Vrtiću se mogu obrađivati osobni podatci samo uz uvjete određene zakonom i drugim propisima.
(3) Osobni podatci moraju se obrađivati zakonito i pošteno.

Članak 80.
(1) Osobni podatci smiju se u Vrtiću prikupljati i dalje obrađivati:
o u slučajevima određenim zakonom
o uz privolu ispitanika u svrhu za koju je ispitanik dao privolu
o u svrhu izvršavanja zakonskih obveza Vrtića
o u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora u kojem je ispitanik stranka
o u svrhu zaštite života ili tjelesnog integriteta ispitanika ili druge osobe u slučaju kada ispitanik fizički ili pravno nije u mogućnosti dati svoj pristanak
o ako je obrada podataka nužna radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu ili u izvršavanju javnih ovlasti Vrtića ili treće strane kojoj se podatci dostavljaju
o ako je obrada podataka prijeko potrebna u svrhu zakonitog interesa Vrtića ili treće strane kojoj se podatci otkrivaju, osim ako prevladavaju interesi zaštite temeljnih prava i sloboda ispitanika
o kada je ispitanik sam objavio osobne podatke.

(2) Osobni podatci koji se odnose na djecu i druge malodobne osobe mogu
se prikupljati i obrađivati u skladu sa zakonom uz posebne propisane mjere
zaštite.
(3) Osobne podatke mogu u Vrtiću prikupljati i obrađivati samo za to ovlaštene osobe.
(4) Ravnatelj može ugovorom pojedine poslove u svezi s obradom osobnih podataka povjeriti drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi.

Članak 81.
(1) U Vrtiću je zabranjeno prikupljati i dalje obrađivati osobne podatke koji se odnose na rasno ili etničko podrijetlo, politička stajališta, vjerska i druga uvjerenja, sindikalno članstvo, zdravlje i spolni život i osobne podatke o kaznenom i prekršajnom postupku.
(2) Iznimno podatci iz stavka 1. ovoga članka mogu se prikupljati i dalje obrađivati:
o uz privolu ispitanika
o kada je prikupljanje i obrada podataka potrebna radi izvršavanja prava i obveza koje Vrtić ima prema posebnim propisima
o kada je obrada prijeko potrebna radi zaštite života ili tjelesnog integriteta ispitanika i druge osobe kada ispitanik zbog fizičkih ili pravnih razloga nije u mogućnosti dati svoju privolu
o kada se obrada provodi u okviru djelatnosti Vrtića pod uvjetom da se obrada odnosi izrijekom na djecu i radnike Vrtića i da podatci ne budu otkriveni trećoj strani bez pristanka ispitanika
o kada je obrada podataka potrebna radi uspostave ostvarenja ili zaštite potraživanja propisanih zakonom
o kada je ispitanik objavio osobne podatke.

(3) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka obrada podataka mora biti posebno označena i zaštićena.
Članak 82.
U Vrtiću se uspostavlja i vodi evidencija zbirke osobnih podataka koja sadrži:
o naziv zbirke
o naziv i sjedište Vrtića

o svrhu obrade
o pravni temelj uspostave zbirke podataka
o kategoriju osoba na koje se podatci odnose
o vrste podataka sadržanih u zbirci podataka
o način prikupljanja i čuvanja podataka
o vremensko razdoblje čuvanja i uporabe podataka
o osobno ime odnosno naziv primatelja zbirke, njegovu adresu odnosno sjedište
o naznaku unošenja ili iznošenja podataka iz Republike Hrvatske s naznakom države odnosno inozemnog primatelja podataka te propisane svrhe i pisanim pristankom osobe na koju se podatci odnose
o naznaku poduzetih mjera zaštite osobnih podataka.

Članak 83.
(1) Ravnatelj je ovlašten pisano imenovati radnika za zaštitu osobnih podataka.
(2) Radnik iz stavka 1. ovoga članka:
– skrbi o zakonitosti obrade osobnih podataka
– upozorava tijela i radnike Vrtića na primjenu propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu utjecati na privatnost i zaštitu osobnih podataka
– upoznaje sve koji obrađuju osobne podatke s njihovim zakonskim obvezama kod zaštite osobnih podataka
– skrbi o evidenciji zbirke osobnih podataka i obvezama Vrtića prema Agenciji za zaštitu osobnih podataka
– izrađuje metodološke preporuke za zaštitu osobnih podataka
– daje savjete u svezi s uspostavom novih zbirki osobnih podataka
– daje mišljenje smatra li se pojedini skup osobnih podataka zbirkom osobnih podataka
– prati primjenu organizacijskih i tehničkih mjera za zaštitu osobnih podataka te predlaže poboljšanje tih mjera
– daje prijedloge i preporuke za unapređenje zaštite osobnih podataka.
(3) Ravnatelj ne može imenovati radnika za zaštitu osobnih podataka protiv kojega se vodi postupak zbog povrjede radne obveze, kojemu je izrečeno upozorenje zbog povrjede radne obveze ili kojemu je izrečena mjera zbog povrjede etičkog kodeksa i drugih pravila ponašanja donesenih u Vrtiću.
(4) O imenovanom radniku iz stavka 1. ovoga članka ravnatelj treba izvijestiti Agenciju za zaštitu osobnih podataka u roku do mjesec dana od dana imenovanja.

Članak 84.
(1) Vrtić će dati osobne podatke na korištenje drugim primateljima samo na temelju njihovog pisanog zahtjeva kada je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja.
(2) Pisani zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati svrhu i pravni temelj za korištenje osobnih podataka te vrstu osobnih podataka koji se traže.
(3) O zahtjevu za korištenjem osobnih podataka prema stavku 1. ovoga članka odlučuje radnik iz članka 83. ovoga statuta.

XVI. OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Članak 85.
Vrtić će omogućiti pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire:
1. pravodobnim objavljivanjem na svojim mrežnim stranicama na primjeren i dostupan način općih akata i odluka te informacija o svome radu i poslovanju
2. davanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:
o neposrednim davanjem informacije
o davanje informacije pisanim putem
o uvidom u pismena i preslikom pismena koje sadrži traženu informaciju
o dostavom preslike pismena koje sadrži traženu informaciju
o na drugi način prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Članak 86.
(1) Vrtić će omogućiti pristup informaciji korisniku na temelju njegova pisanog ili usmenog zahtjeva.
(2) Kada je zahtjev iz stavka 1. podnesen usmeno, o tome će se načiniti zapisnik, a kada je podnesen telefonski ili preko drugog komunikacijskog uređaja, načinit će se službena bilješka.

Članak 87.
(1) Na temelju usmenog ili pisanog zahtjeva korisniku će se omogućiti pristup informaciji najkasnije u roku do 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.
(2) Vrtić će odbiti zahtjev korisnika:
o u slučajevima propisanim zakonom
o ako Vrtić ne posjeduje, ne raspolaže, ne nadzire ili nema saznanja o traženoj informaciji
o ako nema mogućnosti za dopunu ili ispravak dane informacije
o ako se traži informacija koja nema obilježje informacije propisane Zakonom o pravu na pristup informacijama.
(3) O odbijanju zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka odlučuje se rješenjem.
(4) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka korisnik može izjaviti žalbu u roku do 15 dana od dana dostave rješenja.

Članak 88.
(1) Ravnatelj je ovlašten odrediti radnika Vrtića kao posebnu službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.
(2) Radnik iz stavka 1. ovoga članka:
o rješava pojedinačne zahtjeve za ostvarivanje prava na pristup informacijama
o unapređuje način obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija sadržanih u službenim ispravama koje se odnose na rad i djelatnost Vrtića
o osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informacijama.

Članak 89.
(1) U Vrtiću se ustrojava katalog informacija.
(2) Katalog informacija sadrži sustavni pregled informacija s opisom sadržaja, namjenom, načinom davanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama.
(3) Katalog informacija ustrojava ravnatelj posebnom odlukom.
(4) Za radnje i mjere potrebne za uredno vođenje kataloga ovlašten je radnik iz članka 88. ovoga statuta.

Članak 90.
(1) Kod davanja informacija Vrtić korisnicima ne naplaćuje upravne pristojbe već samo nadoknadu stvarnih troškova.
(2) Visinu troškova iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje upravno vijeće kod donošenja financijskog plana.

XVII. SJEDNICE VRTIĆKIH VIJEĆA

Članak 91.
(1) Upravno vijeće i odgojiteljsko vijeće (u daljem tekstu: vijeće) rade na sjednicama.
(2) Sjednice vijeća održavaju se prema potrebi, odnosno u skladu s godišnjim planom i programom rada Vrtića.
(3) Pravo nazočnosti na sjednici vijeća imaju članovi vijeća, ravnatelj i osobe koje su uredno pozvane na sjednicu.

Članak 92.
Sjednica vijeća može se održati i vijeće može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna većina ukupnog broja članova vijeća.
Članak 93.
(1) Vijeće odlučuje natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova, osim kada je zakonom ili odredbama ovoga statuta drukčije određeno.
(2) Vijeće odlučuje javnim glasovanjem, osim kada je zakonom, ovim statutom ili prethodnom odlukom vijeća određeno da se glasuje tajno.
(3) Članovi vijeća glasuju javno tako da se dizanjem ruke izjašnjavaju za ili protiv prijedloga o kojem odlučuju.
(4) Članovi vijeća glasuju tajno tako da na glasačkom listiću zaokruže redni broj ispred osobe ili prijedloga za koji glasuju.

Članak 94.
Nazočnost na sjednici dužnost je članova vijeća.
Članak 95.
Na sjednicama vijeća vodi se zapisnik. Zapisnik potpisuju presjedavatelj sjednice i zapisničar.
Članak 96.
(1) Rad vijeća na sjednici uređuje se poslovnikom.
(2) Odredbe poslovnika iz stavka 1. ovoga članka odnose se i na rad radnih tijela (povjerenstava) koja se osnivaju prema odredbama ovoga statuta.

XVIII. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI VRTIĆA

Članak 97.
Opći akti Vrtića su:
o statut
o pravilnik
o poslovnik
o odluke kojima se na opći način uređuju odnosi u Vrtiću.

Članak 98.
Opće akte upravno vijeće donosi:
o u svezi s izvršenjem zakona, podzakonskih akata i drugih propisa
o u svezi s izvršenjem odredaba ovoga statuta
o u svezi s uređivanjem odnosa u Vrtiću.

Članak 99.
Vrtić ima ove opće akte:
o statut
o pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
o pravilnik o radu
o pravilnik o zaštiti na radu
o pravilnik o zaštiti od požara
o pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva
o poslovnik o radu upravnog vijeća Vrtića
o poslovnik o radu odgojiteljskog vijeća vrtića
o pravilnik o upisima i mjerilima upisa u dječji vrtić

Članak 100.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član upravnog vijeća.
Članak 101.
(1) Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Vrtića.
(2) Opći akti stupaju na snagu danom objavljivanja na oglasnoj ploči Vrtića,
osim ako je zakonom određeno drukčije.
Članak 102.
Opći akti primjenjuju se danom njihova stupanja na snagu, ako aktom kao dan primjene nije određen neki drugi dan.
Članak 103.
Autentično tumačenje općih akata daje upravno vijeće.
Članak 104.
(1) Opći akti ne mogu se iznositi izvan prostora Vrtića.
(2) Na izvid odredbe općeg akta ili uporabu općeg akta primjenjuje se članak 85. ovoga statuta.
Članak 105.
(1) Pojedinačne akte kojima se uređuju pojedina prava i interesi djece, roditelja, radnika i građana, donose upravno vijeće, ravnatelj i drugi ovlašteni radnici.

(2) Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako je provođenje tih akata uvjetovano konačnošću akta, nastupom određenih činjenica ili istekom određenog roka.

XIX. NADZOR NAD RADOM VRTIĆA
Članak 106.
(1) Nadzor nad radom dječjeg vrtića provode ovlaštena tijela i organe državne uprave i ovlaštene javne ustanove, u skladu sa zakonom i propisima
donesenim na temelju zakona.
(2) Osim ovlaštenih organa i tijela iz stavka 1. ovog članka nadzor nad radom i
poslovanjem dječjeg vrtića provodi i Upravno vijeće sukladno svojim
ovlastima, te organi i tijela koje za to ovlasti osnivač.
(3) U provođenju nadzora ravnatelj, Upravno vijeće i drugi zaposlenici dječjeg
vrtića dužni su surađivati s ovlaštenim tijelima, organima i osobama koje
provode nadzor.
XX. SINDIKALNO ORGANIZIRANJE
Članak 107.
(1) Sindikalno organiziranje u dječjem vrtiću je slobodno.
(2)Dječji vrtić je dužan osigurati uvjete za rad sindikalnog povjerenika i sindikalne
podružnice, te ostvarivanje njihovih prava u skladu sa zakonom i kolektivnim
ugovorom.
(3) Štrajk u dječjem vrtiću može se organizirati samo pod uvjetima propisanim
zakonom i kolektivnim ugovorom.
(4) Za slučaj štrajka štrajkaški odbor, ravnatelj i Upravno vijeće dužni su osigurati
odgovarajuću njegu, prehranu, zdravstvenu zaštitu, kao i drugu skrb o djeci
koja za vrijeme štrajka pohađaju programe dječjeg vrtića.
Članak 108.
(1) Sindikalna podružnica i sindikalni povjerenik mogu podnositi ravnatelju ili
Upravnom vijeću prijedloge, mišljenja i primjedbe glede ostvarivanja prava
zaposlenika i zaštite tih prava.
(2) Ravnatelj i Upravno vijeće dužni su se očitovati o podnescima sindikalnog
povjerenika i sindikalne podružnice i izvijestiti ih o svom stajalištu, te
poduzimati druge mjere sukladno zakonu i kolektivnom ugovoru.
Članak 109.
Upravno vijeće, rješava i odlučuje o ostvarivanju prava zaposlenika i njihovim
zahtjevima, poziva na sjednicu ovlaštenog predstavnika sindikata koji ima pravo
iznositi stajališta te predlagati odluke i zaključke radi zaštite člana sindikata.
Članak 110.
Ukoliko u dječjem vrtiću bude utemeljeno zaposleničko vijeće na međusobne
odnose tijela i organa upravljanja i zaposleničkog vijeća neposredno će se
primjenjivati odredbe Zakona o radu i Kolektivnog ugovora koji reguliraju te
odnose.

XXI. OBRANA
Članak 111.
U skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona, dječji vrtić je dužan osigurati uvjete za rad u ratnim uvjetima, u uvjetima neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske i drugim izvanrednim okolnostima.
Dječji vrtić planom obrane i planom rada u izvanrednim okolnostima uređuje pitanja unutarnjeg ustrojstva i načina rada, kao i programe rada u slučajevima iz stavka 1. ovog
XXII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 112.
(1) Ovaj Statut donosi Upravno vijeće uz suglasnost osnivača.
(2) Prijedlog za izmjene i dopune ovog Statuta mogu podnijeti Upravno vijeće, osnivač, ravnatelj, i stručna tijela dječjeg vrtića.
(3) Izmjene i dopune ovog Statuta obavljaju se na način i po postupku
predviđenom za njegovo donošenje.
(4) Ovaj statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Vrtića.
Članak 113.
Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Vrtića od 18.05.2004.
Klasa: 601-01/04-01/02 , Urbroj:2105/03-12-04-3.
Predsjednik upravnog vijeća:
Branko Šopar

Podijelite ovu objavu
Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Još objava