06/05/2019

Odluka o imenovanju službenika za zaštiti osobnih podataka

Dječji vrtić Tičići Novigrad
Scuola materna Tičići Cittanova
Emonijska ulica 6 , 52466 Novigrad
Tel: 052757 117 ,757 965 ,Fax: 052 726 631
e-mail: dv-ticici@pu.t-com.hr

KLASA:601-01/18-06/05
URBROJ:2105/03-12-02-18-26
Novigrad,17.05.2018.

Temeljem članka 37. stavka 1. a) Opće uredbe za zaštitu osobnih podataka, ravnateljica Dječjeg vrtića, donosi

O D L U K U
O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Članak 1.

VIŠNJA MIKUŠ KREŠIĆ dipl iur. imenuje se službenikom za zaštitu osobnih podataka u Dječjem vrtiću Tičići – Scuola materna Tičići, Novigrad, Emonijska ulica 6

Članak 2.
1. Službenik za zaštitu podataka obavlja najmanje sljedeće zadaće:
(a) informiranje i savjetovanje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenika koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz ove Uredbe te drugim odredbama Unije ili države članice o zaštiti podataka;
(b) praćenje poštovanja ove Uredbe te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti podataka i politika voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije;
(c) pružanje savjeta, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35.;
(d) suradnja s nadzornim tijelom;
(e) djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima.
2. Službenik za zaštitu podataka pri obavljanju svojih zadaća vodi računa o riziku povezanom s postupcima obrade i uzima u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade.

Članak 3.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti.
Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

Članak 4.

Voditelj obrade obvezuje se objaviti kontaktne podatke službenika za zaštitu podatka te ih priopćiti Agenciji za zaštitu podataka.

Članak 5.

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka su:
– e-mail adresa: eduka.savjet@hotmail.com
– telefonski broj: mob 0959044867, kč.telf.01 2012635
– fax: 01 5498733

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Tičići – Scuola materna Tičići.

Ravnateljica:
Mirjana Andrilović

Dostaviti:
1. Višnja Mikuš-Krešić
2. osobni očevidnik
3. Agencija za zaštitu osobnih podataka (nadzorno tijelo)
4. Oglasna ploča
5. web stranica

Podijelite ovu objavu
Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Još objava